دانش علف های هرز ایران, دوره (2), شماره (6), سال (2011-1) , صفحات (79-89)

عنوان : ( مطالعه مکانیسمهای مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپهای فالاریس (phalaris minor Retz.) مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات )

نویسندگان: جاوید قرخلو , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , علی قنبری , رافائل دپرادو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازدارنده های استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز، علفکشهای رایج برای کنترل پس رویشی علفهای هرز باریک برگ در مزارع گیاهان پهن برگ می باشند. تعدادی از این علف کشها برای کنترل علفهای هرز...

کلمات کلیدی

, انتقال, جذب, نهشت و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032674,
author = {جاوید قرخلو and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and اسکندر زند and قنبری, علی and رافائل دپرادو},
title = {مطالعه مکانیسمهای مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپهای فالاریس (phalaris minor Retz.) مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2011},
volume = {2},
number = {6},
month = {January},
issn = {1735-3548},
pages = {79--89},
numpages = {10},
keywords = {انتقال، جذب، نهشت و متابولیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه مکانیسمهای مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپهای فالاریس (phalaris minor Retz.) مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
%A جاوید قرخلو
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A اسکندر زند
%A قنبری, علی
%A رافائل دپرادو
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2011

[Download]