کشاورزی بوم شناختی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-10) , صفحات (86-95)

عنوان : ( اثر مقادیر مختلف کلش گندم و کود نیتروژن بر ترکیب، تراکم و جمعیت علف های هرز در سیر )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر مقادیر مختلف کلش گندم و کود نیتروژن بر ترکیب، تراکم و زیست توده علف های هرز در سیر، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91-1390 انجام شد. تیمارها شامل چهار سطح کلش گندم (صفر، 5، 10 و 15 تن در هکتار) و چهار سطح کود نیتروژن (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) بودند. ترکیب، تراکم و وزن خشک علف های هرز در دو مرحله قبل و همزمان با بسته شدن کانوپی سیر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثرات ساده و متقابل مقدار کلش و کود نیتروژن بر تراکم و وزن خشک علف های هرز معنی دار بود. با افزایش مقدار کلش از صفر تا 15 کیلوگرم تراکم و به تبع آن زیست توده علف های هرز در هر دو مرحله کاهش یافت. قرارگیری کلش گندم بر سطح خاک با محدود کردن میزان تشعشع خورشیدی رسیده به سطح خاک مانع جوانه زنی بذر علف های هرز شد که این امر کاهش تعداد و تراکم نسبی گونه های علف هرز را موجب گردید. با افزایش نیتروژن به دلیل تحریک رشد رویشی علف های هرز، روند افزایشی برای تراکم و زیست توده علف های هرز مشاهده شد. بدین ترتیب، اگرچه نیتروژن یکی از عناصر ضروری برای بهبود رشد می باشد، ولی با توجه به تغییر حاصلخیزی خاک و تأثیر بر روابط آن با گیاه زراعی، چنین بنظر می رسد که بتوان از مدیریت مصرف نیتروژن و همچنین استفاده از مقادیر مناسب بقایای گیاهی، به عنوان راهکاری اکولوژیکی برای کاهش جمعیت و تراکم علف های هرز در مزارع سیر بهره جست.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, بقایای گیاهی, مدیریت اکولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032680,
author = {اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا and خرم دل, سرور and امین غفوری, افسانه},
title = {اثر مقادیر مختلف کلش گندم و کود نیتروژن بر ترکیب، تراکم و جمعیت علف های هرز در سیر},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {October},
issn = {2251-6824},
pages = {86--95},
numpages = {9},
keywords = {آللوپاتی، بقایای گیاهی، مدیریت اکولوژیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مقادیر مختلف کلش گندم و کود نیتروژن بر ترکیب، تراکم و جمعیت علف های هرز در سیر
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%A امین غفوری, افسانه
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2012

[Download]