پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (311-320)

عنوان : ( تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس (Cuscuta campestris) )

نویسندگان: علی قنبری , مهدی افشاری , سجّاد میجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی جوانه زنی سس (Cuscuta campestris) در سطوح مختلف تنش شوری و خشکی دو آزمایش جداگانهدر قالب طرح کاملاً تصادفی با ....

کلمات کلیدی

, سس, گیاهچه, پلی اتیلن گلایکول, کلرور سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032681,
author = {قنبری, علی and افشاری, مهدی and میجانی, سجّاد},
title = {تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس (Cuscuta campestris)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {311--320},
numpages = {9},
keywords = {سس، گیاهچه، پلی اتیلن گلایکول، کلرور سدیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس (Cuscuta campestris)
%A قنبری, علی
%A افشاری, مهدی
%A میجانی, سجّاد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]