پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (685-693)

عنوان : ( بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونه های علف هرز )

نویسندگان: قدریه محمودی , علی قنبری , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع، غالبیت و میزان پایداری علفهای هرز از جملة مهمترین خصوصیات اکولوژیکی مورد مطالعه در سیستمهای زراعی بوده که به میزان زیادی 7 و 9 ،6 ، تحت تأثیر عوامل مدیریتی از جمله تراکم کاشت گیاه زراعی قرار میگیرند. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح پیمایشی با 4 سطح تراکم ( 5 بوته در متر مربع) و 4 سطح کنترل علفهای هرز (کنترل کامل، عدم کنترل، کنترل باریک برگها و کنترل پهن برگان ) در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. نمونهبرداری از علفهای هرز مزرعه در سه مرحلة ابتدا و انتهای دورة بحرانی کنترل علفهای هرز و زمان برداشت انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تراکم بر روی تنوع گونهای علف هرز معنی دار بود، بطوریکه مقدار شاخص تنوع شانون و 0) را نشان داد. همچنین نتایج / 0) و در تراکم 5 بوته در متر مربع بیشترین مقدار ( 84 /45 ،0/ سیمپسون در تراکم 9 بوته در متر مربع کمترین (بترتیب 39 نشان داد که بیشترین میزان پایداری در تراکم 9 بوته در متر مربع مشاهده شد که در ابتدای فصل رشد در پیچک و سوروف، سپس با گذشت زمان در تاجریزی و در مرحلة آخر نمونه برداری در تاج خروس دیده شد. محاسبة شاخص غالبیت نشان داد که میزان غالبیت در کل جامعه در تراکم 9 بوته در متر مربع نسبت به سایر تراکمها بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد و با کاهش تراکم، میزان غالبیت کل نیز دچار کاهش شد. بر اساس نتایج این 0 در واحد سطح ) / مطالعه یک رابطة خطی بین گونه و مساحت به دست آمد که بر اساس ضرایب این رابطه، میزان تنوع آلفا و بتا به ترتیب 4 گونه ( 534 0 در واحد سطح) محاسبه شد. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش تراکم ذرت از میزان تنوع گونه ای علف های هرز / و دو گونه ( 29 کاسته شده و بنابراین افزایش تراکم در محدودة قابل قبول کمک شایانی در مدیریت پایدار علفهای هرز خواهد نمود.

کلمات کلیدی

, تنوع گونه ای, شاخص شانون, شاخص سیمپسون, شاخص مارگالف, غالبیت, ضریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032682,
author = {محمودی, قدریه and قنبری, علی and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونه های علف هرز},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {685--693},
numpages = {8},
keywords = {تنوع گونه ای، شاخص شانون، شاخص سیمپسون، شاخص مارگالف، غالبیت، ضریب پایداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونه های علف هرز
%A محمودی, قدریه
%A قنبری, علی
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]