پژوهش های دانش زمین, دوره (1), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (19-38)

عنوان : ( کانی شناسی، پترولوژی سنگ منشا و شرایط تشکیل کانسار اسکارن آهن ابوذر، شمال شرق سبزوار )

نویسندگان: محدثه پناهی شهری , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , سعیده غلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانی شناسی، پترولوژی سنگ منشا و شرایط تشکیل کانسار اسکارن آهن ابوذر، شمال شرق سبزوار

کلمات کلیدی

, ابوذر, اسکارن, آهن گارنت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032683,
author = {پناهی شهری, محدثه and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا and غلامی, سعیده},
title = {کانی شناسی، پترولوژی سنگ منشا و شرایط تشکیل کانسار اسکارن آهن ابوذر، شمال شرق سبزوار},
journal = {پژوهش های دانش زمین},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-8299},
pages = {19--38},
numpages = {19},
keywords = {ابوذر، اسکارن، آهن گارنت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کانی شناسی، پترولوژی سنگ منشا و شرایط تشکیل کانسار اسکارن آهن ابوذر، شمال شرق سبزوار
%A پناهی شهری, محدثه
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A غلامی, سعیده
%J پژوهش های دانش زمین
%@ 2008-8299
%D 2010

[Download]