علوم اجتماعی, دوره (9), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (33-61)

عنوان : ( تبیین جامعه شناختی بازگشت به زندان با تاکید برنظریه برچسب )

نویسندگان: حسین بهروان , ندا بهروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله به این پرسشها پاسخ داده که نظریه برچسب در کنار نظریه های ساختاری(عینی وذهنی) ،کنترل اجتماعی وانتخاب عقلانی، چقدر می تواند احتمال بازگشت مجرمان را به زندان درپی ارتکاب مجدد جرم، تبیین کند؟ این نظریه ها رویهم چقدر می توانند بازگشت را تبیین کنند؟ روش تحقیق پیمایش وپاسخگویان زندانیانی بودند در زندان مرکزی مشهد که حداقل دوبار سابقه محکومیت داشته اند. حجم نمونه340 نفر، شامل 98نفرزن و242 نفر مرد است.روش نمونه گیری طبقه ای متناسب(جنسیت) وتصادفی سیستماتیک با استفاده از فهرست افراد با سابقه در زندان بود. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد محقق ساخته واجرا توسط پرسشگر در زندان بود.نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر عوامل مختلف بر بازگشت به ترتیب عبارتند از: برچسب،انتخاب عقلانی، ساختاری عینی( پایگاه اجتماعی،نوع جرم) و ساختاری ذهنی ، کنترل اجتماعی. لذا نظریه های برچسب، انتخاب عقلانی، ساختاری وکنترل اجتماعی به ترتیب بیشترین تاثیررا درتبیین بازگشت دارند. نتایج، تاثیر اندک عوامل ساختاری (ذهنی) وکنترل اجتماعی، شاید به دلیل تشابه وضعیت مجرمان باسابقه درزندان، و نیز اهمیت تاثیر برچسب ، انتخاب عقلانی و عوامل ساختاری عینی را درتبیین بازگشت نشان می دهد. این نظریه ها رویهم به تبیین بازگشت کمک کرده اند. درپایان راهکارهائی برای کاهش بازگشت به زندان ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, حرم, بازگشت به زندان, نظریه برچسب, نظریه ساختاری, نظریه کنترل اجتماعی, نظریه انتخاب غقلانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032684,
author = {بهروان, حسین and ندا بهروان},
title = {تبیین جامعه شناختی بازگشت به زندان با تاکید برنظریه برچسب},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2012},
volume = {9},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {33--61},
numpages = {28},
keywords = {حرم-بازگشت به زندان-نظریه برچسب-نظریه ساختاری-نظریه کنترل اجتماعی-نظریه انتخاب غقلانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین جامعه شناختی بازگشت به زندان با تاکید برنظریه برچسب
%A بهروان, حسین
%A ندا بهروان
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2012

[Download]