دانشگاه علوم پزشکی زنجان, دوره (20), شماره (80), سال (2012-9) , صفحات (84-97)

عنوان : ( بررسی رابطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی بارفتار شهروندی مشتری مدار پرستاران- بیمارستان امام رضا (ع) )

نویسندگان: سعید مرتضوی , نغمه کارگذار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه و هدف: حساسیت کار پرستاران، اضطراب در شغل و مراقبت از بیماران، لزوم رفتار داوطلبانه فراتر از نقش در بین آن‌ها را در قالب رفتار شهروندی مشتری مدار برجسته می‌سازد. در این راستا این تحقیق بر آن بود که به آزمون اثر عمده‌ترین عوامل مؤثر بر بروز رفتار شهروندی مشتری مدار پرستاران بپردازد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، داده‌ها با استفاده از پرسشنامه از 198 پرستار در بیمارستان امام رضا (ع)مشهد، جمع‌آوری شد و از روش معادلات ساختاری برای آزمون روابط پیشنهادی تحقیق استفاده به عمل آمد. یافته‌ها: بر اساس آزمون فرضیه‌ها، اثر عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ارایه‌ی خارجی و تاثیر داخلی به عنوان دو مولفه از رفتار شهروندی مشتری مدار مورد تایید قرار گرفت. هم‌چنین تاثیر عدالت تعاملی بر تاثیر داخلی و مولفه‌ی سوم رفتار شهروندی مشتری مدار یا تحویل خدمت، تایید شد. نتیجه‌گیری: از آنجا که عدالت رویه‌ای در شکل دهی به رضایت شغلی و تعهد سازمانی، و از طریق آن‌ها بر رفتار شهروندی مشتری مدار پرستاران از بیشترین تاثیر در مقایسه با بقیه‌ی ابعاد عدالت برخوردار بوده، بنابراین سیاست‌ها و رویه‌های تنظیمی باید به نحوی باشند که پرستاران آن‌ها را دور از تبعیض و منصفانه بدانند.

کلمات کلیدی

, رفتار شهروندی مشتری مدار, عدالت سازمانی, رضایت شغلی, تعهد عاطفی, پرستاران,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032706,
author = {مرتضوی, سعید and کارگذار, نغمه},
title = {بررسی رابطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی بارفتار شهروندی مشتری مدار پرستاران- بیمارستان امام رضا (ع)},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی زنجان},
year = {2012},
volume = {20},
number = {80},
month = {September},
issn = {1606-9366},
pages = {84--97},
numpages = {13},
keywords = {رفتار شهروندی مشتری مدار، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، تعهد عاطفی، پرستاران،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی بارفتار شهروندی مشتری مدار پرستاران- بیمارستان امام رضا (ع)
%A مرتضوی, سعید
%A کارگذار, نغمه
%J دانشگاه علوم پزشکی زنجان
%@ 1606-9366
%D 2012

[Download]