پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (5), شماره (15), سال (2012-5) , صفحات (5-26)

عنوان : ( اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری )

نویسندگان: سعید مرتضوی , سمیراء پور , فهیمه سادات سعادت یار , فاطمه بیطرف , مصطفی رضایی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر با اتخاذ استراتژی تحقیق پیمایشی به بررسی تأثیر ابعاد گرایشات فرهنگی بر قصد و رفتار خرید افراد از طریق عرق ملی پرداخته شد. جامعه آماری مطالعه شامل مشتریان محصولات بلوریجات در شهر مشهد بودند که از بین آنها 310 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه در تحقیق انتخاب گردید. داده های به دست آمده توسط پرسشنامه و به کمک نرم افزار پی.ال.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، مدل معادلات ساختاری به کار گرفته شده، مدل نظری قوی برای پیش بینی قصد و رفتار خرید از طریق گرایشات فرهنگی و عرق ملی است، تمامی ابعاد گرایشات فرهنگی، به استثنای بعد مردانگی بر عرق ملی مشتری تأثیر معناداری داشت، عرق ملی مشتری بر قصد خرید محصولات خارجی از اثری منفی برخوردار بود و کیفیت محصولات خارجی بر قصد خرید این محصولات، تأثیر مثبت داشت. بر این اساس می توان گرایشات فرهنگی را به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قصد و رفتار خرید مشتریان محسوب نمود و با تقویت آن، خرید از محصولات داخلی را افزایش داد.

کلمات کلیدی

, گرایشات فرهنگی, عرق ملی مشتری, محصولات خارجی, قصد و رفتارخرید مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032714,
author = {مرتضوی, سعید and پور, سمیراء and سعادت یار, فهیمه سادات and بیطرف, فاطمه and رضایی راد, مصطفی},
title = {اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {15},
month = {May},
issn = {2538-3418},
pages = {5--26},
numpages = {21},
keywords = {گرایشات فرهنگی، عرق ملی مشتری، محصولات خارجی، قصد و رفتارخرید مشتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری
%A مرتضوی, سعید
%A پور, سمیراء
%A سعادت یار, فهیمه سادات
%A بیطرف, فاطمه
%A رضایی راد, مصطفی
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2012

[Download]