بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (219-228)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana B.) )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سارا بخشائی , علی تبرائی , لیلا جعفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر الگو و تراکم کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana B.) آزمایشی در سال زراعی 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش عبارت بودند از تراکم های مختلف کاشت در 3 سطح 60، 70، 80 بوته در متر-مربع و روش های کشت در 3 سطح جوی و پشته ای، کرتی خطی و کرتی درهم. صفات اندازه گیری شده شامل صفات کمی از جمله ارتفاع، تعداد شاخه جانبی، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت و صفات کیفی شامل میزان موسیلاژ بذر، فاکتور تورم و عملکرد موسیلاژ بود. نتایج نشان داد تراکم های مختلف کشت بر صفات کمی این گیاه به جز وزن هزار دانه تاثیر معنی داری داشت . تاثیر تراکم بوته بر صفات کیفی به جز عملکرد موسیلاژ معنی دار نبود. الگوهای مختلف کشت نیز به جز ارتفاع بوته گیاه بالنگو بر سایر صفات تاثیر معنی داری نداشت. با این حال بیشترین میزان صفات کمی و کیفی به روش جوی و پشته ای اختصاص داشت. بررسی اثرات متقابل تراکم و الگوی کاشت، نشان داد که بیشترین عملکرد بذر و موسیلاژ در تراکم 80 بوته در متر مربع همراه با الگوی کشت جوی و پشته ای به دست آمد. عدم تاثیر معنی دار الگوی کاشت و تراکم بر وزن دانه نشان می دهد که بالنگو می تواند شرایط محیطی را به خوبی تحمل نماید که این یکی از ویژگی های مهم برای انتخاب و توسعه گیاهان می باشد.

کلمات کلیدی

, فاکتور تورم, گیاه دارویی, عملکرد, موسیلاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032715,
author = {کوچکی, علیرضا and بخشائی, سارا and تبرائی, علی and لیلا جعفری},
title = {ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana B.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {219--228},
numpages = {9},
keywords = {فاکتور تورم، گیاه دارویی، عملکرد، موسیلاژ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana B.)
%A کوچکی, علیرضا
%A بخشائی, سارا
%A تبرائی, علی
%A لیلا جعفری
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2014

[Download]