امنیت منطقه در پرتو تحولات جهانی؛ تحلیل علمی دگرگونی‌های خاورمیانه , 2013-02-25

عنوان : ( کرامت و منزلت انسانی حلقه گمشده درتحلیل جنبش های خاورمیانه )

نویسندگان: مرتضی منشادی , سیدمحمدعلی تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوادثی که در شمال آفریقا به وقوع پیوسته اند جنبش های اجتماعی هستند که در آنها خواست های سیاسی و تقاضاهای اجتماعی ادغام شده اند. این جنبش ها قابل به فرو کاسته شدن تا حد یک جنبش صرفا سیاسی با هدف جایگزین کردن یک نیروی اجتماعی به جای گروه حاکم نیستند. از سوی دیگر این جنبش ها قابل قیاس و انطباق دادن بر هم نیز نمی باشند، زیرا این کار منجر به نادیده گرفته شدن شرایط خاص هرکشور و عوامل بومی و خطر به خطا در غلطیدن تحلیلگر می شود. در پرسش از دلایل بروز این جنبش ها، به اعتقاد نگارندگان حلقه مفقوده در تحیل ها تقاضای مردم برای کسب و حفظ کرامت و منزلت انسانی می باشد. این مقاله با استفاده از روش ترکیبی به برسی این جنبش ها پرداخته است.

کلمات کلیدی

, جنبش اجتماعی, کرامت و منزلت انسانی, تونس, مصر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032725,
author = {منشادی, مرتضی and تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {کرامت و منزلت انسانی حلقه گمشده درتحلیل جنبش های خاورمیانه},
booktitle = {امنیت منطقه در پرتو تحولات جهانی؛ تحلیل علمی دگرگونی‌های خاورمیانه},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جنبش اجتماعی، کرامت و منزلت انسانی، تونس، مصر، لیبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کرامت و منزلت انسانی حلقه گمشده درتحلیل جنبش های خاورمیانه
%A منشادی, مرتضی
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J امنیت منطقه در پرتو تحولات جهانی؛ تحلیل علمی دگرگونی‌های خاورمیانه
%D 2013

[Download]