پژوهش نامه تاریخ اسلام, دوره (2), شماره (7), سال (2012-10) , صفحات (123-136)

عنوان : ( پیوستگیهای تصوف و تسنن در خراسان سده های سوم تا ششم هجری )

نویسندگان: هادی وکیلی , انسیه سادات حسینی شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تصوف و عرفان اسلامی در تاریخ مذهبی ایران ب ه ویژه در خراسان و دوره پیش از مغول، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چگونگی روی کرد مذاهب گوناگون اسلامی به این پدیده و تغییر سو گیری ها در این زمینه در درازنای تاریخ آن، از مسائل مهم در این موضوع به شمار می رود. برخی از مذاهب تسنن همچون حنفی و شافعی ، بیشتر به تصوف و عرفان گراییدند که خود این گرایش و ارتباط نزدیک، از سده پنجم به پیوند بیشتر عرفان با شریعت انجامید. گمان م یرود علمای شافعی در این پیوند و رشد، بسیار تأثیر گذارده اند. تصوف در این دوره از پذیرشی برخوردار شد که بر پایه آن، به جرگه مذاهب اه لسنت درآمد. این مقاله می کوشد با توجه به منابعی همچون کت ا بهای تاریخی، ملل و نحل، رجال و طبقات و شرح زندگانی عرفا و علمای مذاهب به چگونگی پیوند تصوف با تسنن در خراسان و چیستی عوامل مؤثر در آن پاسخ گوید.

کلمات کلیدی

, تصوف, خراسان, شریعت, حنفی, شافعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032727,
author = {وکیلی, هادی and انسیه سادات حسینی شریف},
title = {پیوستگیهای تصوف و تسنن در خراسان سده های سوم تا ششم هجری},
journal = {پژوهش نامه تاریخ اسلام},
year = {2012},
volume = {2},
number = {7},
month = {October},
issn = {2251-9726},
pages = {123--136},
numpages = {13},
keywords = {تصوف، خراسان، شریعت، حنفی، شافعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوستگیهای تصوف و تسنن در خراسان سده های سوم تا ششم هجری
%A وکیلی, هادی
%A انسیه سادات حسینی شریف
%J پژوهش نامه تاریخ اسلام
%@ 2251-9726
%D 2012

[Download]