حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (2), سال (2013-8) , صفحات (246-254)

عنوان : ( تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم وحساس علف هرز درنه... )

نویسندگان: الهام الهی فرد , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , امین میرشمسی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

القاء فلورسنس کلروفیل به عنوان یک تکنیک سریع و غیر تخریبی به منظور اندازه گیری انتقال الکترون فتوسنتزی در گیاهان می‌باشد. اندازه گیری‌های فلورسنس کلروفیل به منظور تشخیص چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن منحنی‌های القاء فلورسنس (منحنی کاتسکی) و پارامترهای آن توسط علف کش متری بیوزین در بیوتیپ‌های مقاوم وحساس درنه (Echinochloa colona (L.) Link.) در گلخانه انجام شد. حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم 2 (Fv/Fm)، تغییرات نسبی فلورسنس در مرحله J (Fvj) و مساحت بین منحنی کاتسکی و Fm (Area) چهار ساعت پس از پاشش علف کش در بیوتیپ حساس به شدت کاهش پیدا کردند؛ بطوریکه اعمال غلظت 100 گرم ماده موثره در هکتار مقادیر سه پارامتر Fv/Fm، Fvj و Area را به ترتیب به 66/0، 07/0 و 14062 کاهش دهد. در حالیکه این پارامترها در بیوتیپ‌های مقاوم تنها در غلظت‌های زیاد علف کش مذکور تحت تاثیر قرار گرفتند. هرچند که در پاسخ بیوتیپ‌های مقاوم نسبت به پارامترهای اندازه گیری شده تفاوت‌های زیادی وجود داشت که دلیل آن می‌تواند وجود مکانیسم‌های متفاوت مقاومت به علف کش باشد. پارامترهای اندازه گیری شده نیز حساسیت‌های متفاوتی نسبت به کاربرد علف کش نشان دادند؛ به طوری که در بین پارامترهای فلورسنس اندازه گیری شده، Fv/Fm پارامتری مناسب و پایدار جهت تشخیص سریع میان بیوتیپ حساس و مقاوم چند ساعت پس از تیمار با علف کش بود. از آنجا که پارامترهای فلورسنس کلروفیل بلافاصله پس از کابرد علف کش تحت تاثیر قرار می‌گیرند بنابراین می‌توانند به عنوان ابزاری کاربردی جهت بررسی میزان کارایی علف کش در مزرعه و گلخانه مورد استفاده واقع شوند.

کلمات کلیدی

, بازدارنده‌های فتوسیستم 2, فتوسنتز, مقاومت به علف کش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032731,
author = {الهی فرد, الهام and قنبری, علی and راشدمحصل, محمدحسن and اسکندر زند and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم وحساس علف هرز درنه...},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {27},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4749},
pages = {246--254},
numpages = {8},
keywords = {بازدارنده‌های فتوسیستم 2، فتوسنتز، مقاومت به علف کش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم وحساس علف هرز درنه...
%A الهی فرد, الهام
%A قنبری, علی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A اسکندر زند
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]