علوم کشاورزی ایران, دوره (36), شماره (6), سال (2005-4) , صفحات (1429-1435)

عنوان : ( ارزیابی آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز در گندم در منطقه مشهد )

نویسندگان: جاوید قرخلو , داریوش مظاهری , علی قنبری , محمدرضا قنادها ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی رقابت چندگونه ای علفهای هرز با گندم پاییزه و ارزیابی آستانخ خسارت گیاه یا گیاهان هرزی که نقش مؤثیری در کاهش عملکرد گیاه زراعی دارند، آزمایشی در سال زراعی...

کلمات کلیدی

, آستانه خسارت, گندم, علفهای هرز, توابع رگرسیونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032756,
author = {قرخلو, جاوید and داریوش مظاهری and قنبری, علی and محمدرضا قنادها},
title = {ارزیابی آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز در گندم در منطقه مشهد},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2005},
volume = {36},
number = {6},
month = {April},
issn = {5652-1017},
pages = {1429--1435},
numpages = {6},
keywords = {آستانه خسارت، گندم، علفهای هرز، توابع رگرسیونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز در گندم در منطقه مشهد
%A قرخلو, جاوید
%A داریوش مظاهری
%A قنبری, علی
%A محمدرضا قنادها
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2005

[Download]