مهندسی عمران فردوسی, دوره (23), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (27-46)

عنوان : ( بررسی رفتار عددی دیوارهای پیش ساخته برشی کوپله تحت اثر پوش بارهای تناوبی )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , حمید رضا عباسیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سازه های بتنی پیش ساخته پانلی طراحی ها با فرض صلب بودن اتصالات انجام می گیرد. در صورتیکه تحت بارهای لرزه ای اتصالات وارد محدوده غیر خطی- غیر الاستیک می گردند، لذا رفتار واقعی سازه باید با لحاظ نمودن اتصالات غیر الاستیک مورد مطالعه قرار گیرد. در این مقاله سه نوع اتصال متداول در سازه های پانلی بررسی شده و بوسیله برنامه غیر خطی ANSYS و بکارگیری پوش منحنی های تناوبی، مدلسازی شده اند. نتایج نشان می دهد که مدل رفتاری فنر غیرخطی تقریباً منطبق بر رفتار واقعی اتصال بوده و متفاوت از حالت صلب است. مد ل غیر خطی در اتصالات دیوار های برشی کوپله پیش ساخته بتنی، سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی زلزله، سازه ها لحاظ گردیده و آنالیز های متفاوت انجام شد. بر مبنای تحلیل های انجام شده نیرو های به وجود آمده در اتصالات همچنین تغییر شکلهای سازه متفاوت از فرض اتصال صلب بوده و با مدلسازی اتصالات به صورت واقعی نتایج دیگری بدست می آیند بطوریکه نیروهای داخلی به وجود آمده در اتصال با فرض غیر خطی بودن رفتار ، کمتر از حالت صلب می شود و تغییر شکل های سازه نیز بیشتر می گردد. نتایج نشان می دهد که کاهش نیروهای داخلی در حدود 7/6 برابر و افزایش تغییر شکلها در حدود 4 برابر می باشد.

کلمات کلیدی

, اتصال غیرخطی, اتصال صلب, دیوار برشی کوپله پیش ساخته, بار لرزه ای, تغییر شکل ها, نیروهای داخلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032757,
author = {شریعتمدار, هاشم and حمید رضا عباسیان},
title = {بررسی رفتار عددی دیوارهای پیش ساخته برشی کوپله تحت اثر پوش بارهای تناوبی},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2011},
volume = {23},
number = {1},
month = {April},
issn = {2783-2805},
pages = {27--46},
numpages = {19},
keywords = {اتصال غیرخطی، اتصال صلب، دیوار برشی کوپله پیش ساخته، بار لرزه ای، تغییر شکل ها، نیروهای داخلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار عددی دیوارهای پیش ساخته برشی کوپله تحت اثر پوش بارهای تناوبی
%A شریعتمدار, هاشم
%A حمید رضا عباسیان
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2011

[Download]