بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (395-405)

عنوان : ( سی سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش )

نویسندگان: مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طی سه دهة گذشته انتشار مقالات علمی– پژوهشی مرتبط با علوم زراعی در کشور رشد چشمگیری داشته است . در کنار این تلاش های علمی، نگرانی هایی نیز در مورد بروز انواع تخلفات پژوهشی وجود دارد. بنابراین، به منظور ارزیابی کمی میزان رعایت اخلاق پژوهشی در مقالات علوم زراعی 1360 ) منتشر شده اند، تعداد 1269 مقاله که در مجلات مختلف علمی– پژوهشی کشور به چاپ رسیده است ، مورد - که در طی سه دهه گذشته ( 83 بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که انواع مختلف همپوشانی در عنوان، گیاه هدف، تیمارهای آزمایشی و صفات مورد مطالعه با فراوانی حدود 26 درصد در مقالات تحت بررسی وجود داشت که براساس مرامنامه های اخلاقی، اقتباس ایده بدون ذکر نام محسوب می شود ، هرچند در عرف رایج تخلف پژوهشی به شمار نم یرود. عددسازی یا گمراه سازی که تشخیص آن بر اساس ضریب تغییرات آزمایش، احتمال خطای نوع اول، عدم انطباق نتایج تجزیه واریانس و رگرسیون های ارائه شده در مقالات صورت گرفته است، از جمله انواع تخلفات پژوهشی بود که با فراوانی حدود چهار درصد در کل مقالات مشهود میباشد. دستبرد علمی، تحریف و ذکر نادرست نتایج سایر محققین در بین 12 درصد از مقالات تحت بررسی ردیابی شد که به طور معنی داری بیشتر از سایر تخلفات بود. نتایج همچنین نشان داد که بروز تخلفات پژوهشی در مقالاتی که نویسنده اول یا مسئول آنها دانشجویان بوده اند به طور معنی داری بیشتر از مقالات اعضاء هیات علمی دانشگاهها یا سایر مؤسسات پژوهشی است. به علاوه رشد انواع مختلف تخلفات پژوهشی در دهة 80 در مقایسه با دهه های 60 و 70 به طور معنی داری افزایش یافته است. به طور کلی، انواعی از تخلفات پژوهشی در 16 درصد از مقالات منتشر شده در سه دهه گذشته قابل تشخیص بود. همچنین با بررسی علل مختلف بروز تخلفات نتیجه گیری شد که عدم آگاهی محققین از قوانین، عامل اصلی بداخلاقی های پژوهشی محسوب می شود. بر این اساس ضرورت تدوی ن راهنمای اخلاق پژوهشی در علوم زراعی و کشاورزی به صورت عام از اولویت های برنامه ریزی در ساختار پژوهشی کشور محسوب می شود.

کلمات کلیدی

, اخلاق پژوهشی, اخلاق حرفهای, دستبردهای علمی, علوم زراعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032763,
author = {نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا and قربانی, رضا and خرم دل, سرور},
title = {سی سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2014},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7713},
pages = {395--405},
numpages = {10},
keywords = {اخلاق پژوهشی، اخلاق حرفهای، دستبردهای علمی، علوم زراعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سی سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2014

[Download]