گام های توسعه در آموزش پزشکی, دوره (10), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (65-81)

عنوان : ( گونه های غالب و غایب فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی و چالش های پیش روی آن )

نویسندگان: مرتضی کرمی , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اصلی شناسایی وضعیت موجود و مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی و چالش های پیش روی آن از منظر اساتید و دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجام شده است. علاوه بر این، عوامل اصلی ایجاد کننده فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب از نظر اساتید و دانشجویان پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهشی، توصیفی و جامعه آماری اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. از نمونه گیری طبقه ای بر حسب دانشکده و فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 188 عضو هیات علمی و تعداد 354 دانشجو به عنوان نمونه پژوهش به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای متنوعی شامل پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه جهت گردآوری داده ها بکارگرفته شد. نتایج نشان داد که در برخی موارد بین میزان استفاده از فاوا و وضعیت مطلوب تفاوت معنی دار و بالاتر از میانگین و برخی موارد پایین تر از میانگین وجود داشت (P<0/00) در مواردی نیز تفاوت معنی دار نبوده یعنی دانشجویان و اساتید استفاده متوسط از فناوری اطلاعات دارند. به طور کلی یافته ها نشان داد که استفاده در موارد عمومی فاوا مثل word, power point در بین دانشجویان و اساتید بیشتر است در حالی که فاوا امکانات بسیار بیشتری مثل امکان برقراری ارتباطات، خرید اینترنتی دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است. اما دو گروه نگرش بسیار مثبتی نسبت به فناوری اطلاعات داشته و مهارت خود در استفاده از آن را متوسط ارزیابی نمودند(P<0/00). نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار بین این سه متغیر در هر دو گروه بود(P<0/00). وضعیت مطلوب به زعم اساتید و دانشجویان شامل آموزش سواد اطلاعاتی، وجود کتابخانه آنلاین و بهبود زیر ساخت ها بویژه سرعت اینترنت بود. آنها چالش های اصلی در جهت تحقق وضعیت مطلوب را عدم مهارت کافی استاد و دانشجو در استفاده از فناوری اطلاعات، سیاست های آموزشی موجود و مشکلات مالی، مدیریتی، زیر ساختی و فرهنگی عنوان کردند.

کلمات کلیدی

, فناوری اطلاعات, آموزش پزشکی, چالش ها, وضعیت مطلوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032773,
author = {کرمی, مرتضی and ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه},
title = {گونه های غالب و غایب فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی و چالش های پیش روی آن},
journal = {گام های توسعه در آموزش پزشکی},
year = {2013},
volume = {10},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-4242},
pages = {65--81},
numpages = {16},
keywords = {فناوری اطلاعات، آموزش پزشکی، چالش ها، وضعیت مطلوب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه های غالب و غایب فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی و چالش های پیش روی آن
%A کرمی, مرتضی
%A ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه
%J گام های توسعه در آموزش پزشکی
%@ 1735-4242
%D 2013

[Download]