هیدرولیک, دوره (7), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (1-12)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر در حادثه های خط انتقال گیسور -گناباد )

نویسندگان: مهدی نوری ابوذری , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق عوامل مرتبط با بروز اتفاقات خط انتقال آب گیسور-گناباد، مانند فشارهای دائمی و گذرا، ابزار کنترل ضربه قوچ و شیرهای هوا، اثر شرایط محیطی بر خطوط لوله و کیفیت لوله ها بررسی می شود. سیستم انتقال آب در حالت ماندگار با استفاده از نرم افزار WaterGEMS مدل می شود و ضریب زبری هیزن- ویلیامز واسنجی می شود. با ایجاد جریان گذرا نتایج حاصل از اندازه گیری محلی با نتایج عددی حاصل از نرم افزار Hammer مقایسه می گردد. عملکرد رضایت بخش سیستم در جریان گذرا با حضور ابزار کنترل ضربه قوچ مطالعه میشود. شیرهای هوا در کنترل فشارهای گذرا تاثیر زیادی ندارند. آزمایشات نشان می دهد که آب خورنده یا رسوب گذارنیست. در نهایت با حصول اطمینان از عملکرد مناسب ابزار کنترل ضربه قوچ، کیفیت پایین لوله های به کار رفته و پوسیدگی شدید آن ها اصلی ترین علت بروز اتفاقات در این خط انتقال تشخیص داده می شود. محاسبه طول خوردگی و تنش گسیختگی مجاز مطابق استاندارد ASME-B31 و مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده نیز این مطلب را تایید میکند

کلمات کلیدی

, اتفاقات خطوط انتقال آب, ضربه قوچ, شیر هوا, شکست لوله, خط انتقال آبرسانی گیسور گناباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032784,
author = {نوری ابوذری, مهدی and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {بررسی عوامل موثر در حادثه های خط انتقال گیسور -گناباد},
journal = {هیدرولیک},
year = {2012},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2345-4237},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {اتفاقات خطوط انتقال آب، ضربه قوچ، شیر هوا، شکست لوله، خط انتقال آبرسانی گیسور گناباد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر در حادثه های خط انتقال گیسور -گناباد
%A نوری ابوذری, مهدی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2012

[Download]