دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی , 2008-01-29

عنوان : ( بررسی تغییرات محتوی ترکیبات فنلی در طول دوره کشت درون شیشه واریته های گردو )

نویسندگان: منیره چنیانی , حسن ابراهیم زاده , علی مسعودی نژاد , کورش وحدتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردو از گیاهان مهم از نظر اقتصادی می باشد که منشا آن فلات ایران ذکر شده است. با توجه به این که متابولیتهای ثانوی و بویژه ترکیبات فنلی نقش مهمی در فرایندهای فیزیولوژیکی این گیاه دارند در این پژوهش رابطه بین این ترکیبات با میزان رشد واریته های گردو در شرایط درون شیشه ای مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 5 واریته گردو انتخاب و در محیط DKW کشت شدند. تغییرات میزان رشد، وزن تر و محتوی ترکیبات فنلی کل هر 5 روز در طی دوره کشت (دوره سه هفته ای) بررسی شد. نتایج نشان داد که بین میزان رشد و تغییرات وزنی ریزنمونه ها از نظر آماری رابطه معنی داری وجود دارد بطوریکه در هر دو روند افزایشی مشاهده شد. از سوی دیگر این ارتباط مستقیم بین ترکیبات فنلی کل و تغییرات وزنی واریته ها نیز مشاهده شد لذا می توان نتیجه گرفت که ترکیبات فنلی کل از عوامل همگام با رشد واریته ها هستند.

کلمات کلیدی

, گردو, ترکیبات فنلی, محیط کشت DKW, وزن تر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032787,
author = {چنیانی, منیره and حسن ابراهیم زاده and علی مسعودی نژاد and کورش وحدتی},
title = {بررسی تغییرات محتوی ترکیبات فنلی در طول دوره کشت درون شیشه واریته های گردو},
booktitle = {دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {گردو، ترکیبات فنلی، محیط کشت DKW، وزن تر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات محتوی ترکیبات فنلی در طول دوره کشت درون شیشه واریته های گردو
%A چنیانی, منیره
%A حسن ابراهیم زاده
%A علی مسعودی نژاد
%A کورش وحدتی
%J دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی
%D 2008

[Download]