اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-02-01

عنوان : ( فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای )

نویسندگان: احمد محمودی , منصور علی آبادیان , جمشید درویش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Arvicolinea Gray 1821، یکی از جوان ترین و غنی ترین گروه ها از نظر گونه ای در میان جوندگان میومورف می باشد، که شامل 150 گونه زنده در 30 جنس می باشد. این گروه مشخصا با زندگی زیر زمینی سازش یافته است و در زیستگاه های متنوعی در نیم کره شمالی پراکنده شده است. در این بررسی آنالیز مولکولی سه ژن؛ سیتوکروم b میتوکندریایی (CYTB)، ژن فاکتور گیرنده هورمون رشد (GHR) و ژن کلسترول استیل استراز (LCAT)، به منظور بررسی روابط فیلوژنتیک تاکسون های این زیر خانواده مورد استفاده قرار گرفت. بر مبنای درخت اجماع Bayesian، دو کلاد Ondatrini (Ondatra, Neofiber) و Phenacomyine (Phenacomys, Arborimus) در قاعده درخت حاصل قرار گرفتند. اعضا زیر خانواده آرویکولینه چهار کلاد اصلی را تشکیل دادند: Dicrostonychini (Phenacomys, Arborimus, Dicrostonyx) Lemmini (Synaptomys, Myopus, Lemmus) Clethrionomyini (Eothenomys, Myodes) Arvicolini (Arvicola, Ellobiusini, Lagurini, Chionomys, Stenocranius, Microtus) جنس Microtus خود شامل حداقل پنج زیر جنس مونوفیلتیک می باشد؛ Alexandromys، Mynomes، Lasiopodomys، Microtus و Terricola. جنس Ellobius در کنار Arvicola قرار گرفت و در تمام آنالیزهای ژن ها ذکر شده جدا از گروه های قاعده ای قرار گرفت

کلمات کلیدی

, آرویکولینه- فیلوژنی- بانک ژنی- ژن CYTB , GHR و LCAT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032790,
author = {محمودی, احمد and علی آبادیان, منصور and درویش, جمشید},
title = {فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای},
booktitle = {اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {آرویکولینه- فیلوژنی- بانک ژنی- ژن CYTB ، GHR و LCAT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای
%A محمودی, احمد
%A علی آبادیان, منصور
%A درویش, جمشید
%J اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی
%D 2012

[Download]