پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (20-20)

عنوان : ( مطالعه فلور علفهای هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آباد )

نویسندگان: عبدالرضا احمدی , محمدحسن راشدمحصل , حمیدرضا خزاعی , علی قنبری , رضا قربانی , سید کریم موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نبود اطلاعات دقیق، موثق و علمی در مورد وضعیت پراکنش علفهای هرز در مزارع باعث بی توجهی به نقش علفهای هرز به عنوان یکی از عوامل مؤثر در کاهش تولید محصولات کشاورزی شده است. ...

کلمات کلیدی

, فلور, علفهای هرز, عدس, خرم آباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032794,
author = {احمدی, عبدالرضا and راشدمحصل, محمدحسن and خزاعی, حمیدرضا and قنبری, علی and قربانی, رضا and سید کریم موسوی},
title = {مطالعه فلور علفهای هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آباد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {10},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-1472},
pages = {20--20},
numpages = {0},
keywords = {فلور، علفهای هرز، عدس، خرم آباد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه فلور علفهای هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آباد
%A احمدی, عبدالرضا
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A خزاعی, حمیدرضا
%A قنبری, علی
%A قربانی, رضا
%A سید کریم موسوی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]