پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-5) , صفحات (428-439)

عنوان : ( برآورد رقابت چند گونه ای علفهای هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته... )

نویسندگان: علی قنبری , مهدی افشاری , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی خصارت علفهای هرز و تعیین مناسبترین شاخص جهت برآورد کاهش عملکرد ذرت در شرایط مزرعه و رقابت چند گونه ای علفهای هرز...

کلمات کلیدی

, ذرت, علفهای هرز, رقابت چند گونه ای, ضریب رقابتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032805,
author = {قنبری, علی and افشاری, مهدی and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {برآورد رقابت چند گونه ای علفهای هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته...},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {3},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {428--439},
numpages = {11},
keywords = {ذرت، علفهای هرز، رقابت چند گونه ای، ضریب رقابتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد رقابت چند گونه ای علفهای هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته...
%A قنبری, علی
%A افشاری, مهدی
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]