همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2011-10-11

عنوان : ( بررسی بازی درمانی با رویکرد شناختی–رفتاری دردرمان اختلال اضطراب جدایی دختران 5 تا 6 سال شهرستان مشهد )

نویسندگان: پیمان هاشمیان , محمدسعید عبدخدائی , آفرین صادقی اردوبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه مقدمه: اهمیت موضوع این است که با توجه به شیوع زیاداختلال اضطراب جدایی در دختران پیش دبستانی و نیاز به بررسی تعیین اثر روش های شناختی-رفتاری در درمان دختران شهرستان مشهد که تا کنون کار تحقیقاتی در این باره انجام نشده است ضروری به نظر می رسد. روش کار: در این مطالعه از 358 پرسشنامه CSI-4 پر شده از 15 مهد کودک که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند، 46 کودک بالای خط برش 4 بودند که از آنها 30 نفر به طور داوطلبانه و به روش تصادفی ساده در دو گروه 15 نفره شامل گروه آزمایش وگروه کنترل قرار گرفتند. حساسیت و ویژگی پرسشنامه به ترتیب 81 و 96 می باشد. کودکان گروه آزمایش تحت 10 جلسه بازی درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری طبق برنامه FRINDS قرار گرفتند.سپس نتایج به صورت پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون t زوج و مستقل در برنامه نرم افزاری SPSSبا هم مقایسه شدند. جهت بررسی تداوم اثر درمان، دو ماه پس از درمان مجددا پرسشنامه به والدین آنها داده شد تا مجددا کودک خود را ارزیابی کنند. یافته ها: شیوع اختلال اضطراب جدایی در دختران، 14 درصد بود و میزان میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری در گروه کنترل به ترتیب (53/3±27/14) و (81/3±13) و (2/14±003/4) بودند، در حالی که میزان میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش به ترتیب (95/1±53/2) و (12/2±67/2) و (25/2±73/14) بودند که با توجه به تفاضل میانگین نتایج پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل و آزمایش که10/2- می باشد وبا توجه به 116/4- t= و 28df= و 0005/0 P< لذا میزان بهبودی اضطراب در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت. نتایج بدست آمده برای بررسی تداوم اثر درمان پس از دو ماه، با توجه به، تفاضل میانگین ها =773/7 و 88/2- t=و 28 df=و 0007/0=P، این نتیجه به دست آمد که با توجه به معنی دار بودن نتایج نشان می دهد اثر درمانی این روش درمانی تا دو ماه باقی می ماند. نتیجه گیری: این مطالعه همسو بانتایج مطالعه لندرث (Landerth) و براتون (Bratton) در 1996 و ذوالفقاری و همکاران در 1378 و جنیفر باگرلی (Baggerly) در 2009 و ماری ای میلوس (Milos) و همکارانش در 2007 و جیان شن (Jiun Shen) در 2002 می باشد. این مطالعه نشان داد که می توان با شناساندن افکار ناکارآمد دختران پیش دبستانی و کمک به آنها برای استفاده از راهکارهای مقابله ای مناسب و ایجاد الگوهای خوب در آنها و آموزش مادران برای ایجادارتباط صحیح با کودک و شناسایی خطاهای شناختی توسط کودک می توانند اضطراب جدایی را در آنها کنترل کنند.

کلمات کلیدی

, اضطراب جدایی , بازی درمانی , شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032840,
author = {پیمان هاشمیان and عبدخدائی, محمدسعید and آفرین صادقی اردوبادی},
title = {بررسی بازی درمانی با رویکرد شناختی–رفتاری دردرمان اختلال اضطراب جدایی دختران 5 تا 6 سال شهرستان مشهد},
booktitle = {همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اضطراب جدایی - بازی درمانی - شناختی رفتاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بازی درمانی با رویکرد شناختی–رفتاری دردرمان اختلال اضطراب جدایی دختران 5 تا 6 سال شهرستان مشهد
%A پیمان هاشمیان
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A آفرین صادقی اردوبادی
%J همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
%D 2011

[Download]