همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2011-10-11

عنوان : ( بررسی رابطه ی سبک های فرزندپروری والدین و اختلالات روانی فرزندان شان )

نویسندگان: مصطفی بلقان آبادی , الهام چاوشی , محمدسعید عبدخدائی , زکیه اولادی , جمشید نسل شاملو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه مقدمه: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، و تضادی که در تلاقی لطافت روح انسان و سختی جسم صنعت ایجاد شده، بشر را با مشکلات روحی و روانی بسیاری در سرتاسر زندگی مواجه نموده است. بسیاری از این مشکلات ریشه در دوران کودکی داشته و در این دوران آغازشده، و در طول زندگی ادامه می یابد. از آنجایی که والدین به عنوان نزدیکترین افراد به کودکان می باشند، درنتیجه، این سوال مطرح می گردد که آیا سبک های فرزندپروری والدین با سلامت روان و اختلالات روانی آنها رابطه دارد؟ هدف از مقاله حاضر نیز بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری والدین و اختلالات روانی فرزندانشان می باشد. فرضیه اصلی پژوهش بیان می کند که بین سبک های فرزندپروری والدین و اختلالات روانی فرزندانشان همبستگی معنی داری وجود دارد. روش کار: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه تحقیق تمامی دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان نیشابور که در سال 89-88 در کلاس کنکور شرکت کرده اند و والدین آن ها می باشند، که نمونه ای به روش نمونه گیری در دسترس و مطابق با حجم جامعه (793) از آن انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند و چک لیست نشانه های روان شناختی (SCL-90) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از آماره های میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی پیرسون و در سطح استنباطی از آزمون رگرسیون چندگانه (به روش همزمان) استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که بین سبک فرزندپروری سهل گیر با پرخاشگری، افسردگی، اضطراب، حساسیت در روابط بین فردی، وسواس- اجباری، پارانوئید، سایکوز و ترس مرضی رابطه منفی معنی داری وجود داشت. بعلاوه بین سبک فرزندپروری استبدادی با ترس مرضی رابطه مثبت معنی داری مشاهده شد، و همچنین این سبک با جسمانی کردن و پرخاشگری نیز رابطه منفی معنی داری داشت. در نهایت بین سبک فرزندپروری اقتدارمنطقی با ترس مرضی نیز رابطه منفی معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده از این تحقیق، می توان نتیجه گرفت دانش آموزانی که سبک فرزندپروری سهل گیرانه والدین با اختلالات روانی همبودی ندارد و سبک فرزندپروری اقتدار منطقی نیز کمتر با اختلالات روانی همراه است.

کلمات کلیدی

, اختلالات روانی, فرزند پروری, فرزندان و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032841,
author = {بلقان آبادی, مصطفی and الهام چاوشی and عبدخدائی, محمدسعید and اولادی, زکیه and نسل شاملو, جمشید},
title = {بررسی رابطه ی سبک های فرزندپروری والدین و اختلالات روانی فرزندان شان},
booktitle = {همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اختلالات روانی، فرزند پروری، فرزندان و والدین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه ی سبک های فرزندپروری والدین و اختلالات روانی فرزندان شان
%A بلقان آبادی, مصطفی
%A الهام چاوشی
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A اولادی, زکیه
%A نسل شاملو, جمشید
%J همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
%D 2011

[Download]