بیمارستان, دوره (11), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (65-73)

عنوان : ( تاثیر قراردادهای روانشناختی بر اعتماد و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان قائم(عج) در شهر مشهد )

نویسندگان: آذر کفاش پور , سعید مرتضوی , سمیراء پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: تعهد سازمانی در پرستاران به عنوان ارائه دهندگان خدمات و مراقبت از بیماران، در کیفیت مراقبت ارائه شده از سوی آنان بر بیماران تاثیرگذار است. لذا، پرستاران متعهد به عنوان مهمترین سرمایه ها و تنها مزیت رقابتی مراکز درمانی و بیمارستان ها بر افزایش کیفیت خدمات تاثیر بسزایی دارند. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان تاثیر قراردادهای روانشناختی و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان قائم(عج) مشهد است. مواد و روش ها: برای اجرای تحقیق از استراتژی پیمایشی- تحلیلی استفاده شده است. داده های اخذ شده از 193 پرستار بیمارستان قائم(عج) در شهر مشهد به وسیله پرسشنامه های توزیع شده، از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش، حکایت از این دارد که اولاً مدل به کار گرفته شده، مدل نظری قوی برای پیش بینی تعهد سازمانی پرستاران بوده است، ثانیاً همه روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای مدل، معنادار بوده اند. به جز رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد مستمر پرستاران که مورد تائید واقع نگردید. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد نه تنها تعهد سازمانی پرستاران در گرو ایجاد فضای روانشناختی مثبت در آنها می باشد بلکه اعتماد سازمانی نیز تاثیر این فضا را برای تعهد فزونی می بخشد. از طرفی، از آنجا که تعهد سازمانی پرستاران می تواند بر کیفیت خدمات و استفاده بهینه از منابع موجود موثر باشد لذا، لازم است مدیران بیمارستان به مولفه های موثر بر تعهد سازمانی مانند تامین امکانات رفاهی، مشارکت در تصمیم-گیری، برقراری ارتباط مناسب، غنی سازی شغلی و ... توجه بیشتری نمایند.

کلمات کلیدی

, قراردادهای روانشناختی , تعهد عاطفی , تعهد مستمر , تعهد هنجاری , پرستاران بیمارستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032842,
author = {کفاش پور, آذر and مرتضوی, سعید and پور, سمیراء},
title = {تاثیر قراردادهای روانشناختی بر اعتماد و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان قائم(عج) در شهر مشهد},
journal = {بیمارستان},
year = {2013},
volume = {11},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-1928},
pages = {65--73},
numpages = {8},
keywords = {قراردادهای روانشناختی ، تعهد عاطفی ، تعهد مستمر ، تعهد هنجاری ، پرستاران بیمارستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر قراردادهای روانشناختی بر اعتماد و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان قائم(عج) در شهر مشهد
%A کفاش پور, آذر
%A مرتضوی, سعید
%A پور, سمیراء
%J بیمارستان
%@ 2008-1928
%D 2013

[Download]