آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (12), شماره (2), سال (2011-1) , صفحات (3-38)

عنوان : ( چیستی نفس و رابطه آن با بدن )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چیستی نفس و رابطه آن با بدن

کلمات کلیدی

چیستی نفس و رابطه آن با بدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032844,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {چیستی نفس و رابطه آن با بدن},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2011},
volume = {12},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-9386},
pages = {3--38},
numpages = {35},
keywords = {چیستی نفس و رابطه آن با بدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چیستی نفس و رابطه آن با بدن
%A حسینی, سیدمرتضی
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2011

[Download]