پژوهشنامه حقوق کیفری, دوره (5), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (59-81)

عنوان : ( سزاگرایی در فلسفه کیفر )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , سیدمحمدجواد ساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در خصوص فلسفۀ مجازات، دیدگاه های متعددی مطرح گردیده است که می توان آنها را در دو گروه پیامدگرا و پیشینه گرا جای داد. پیامدگرایان کیفر را تنها از جهت سودمندی آن می پذیرند. در مقابل؛ پیشینه گرایان معتقد به حسن ذاتی مجازاتند. پرکاربردترین رویکرد پیشینه گرا؛ نظریه ای موسوم به سزاگرایی است. این اندیشه قدمتی برابر با تاریخ حیات اخلاق داشته است. سزاگرایان در منطق کیفری خود بیش از آنکه به دنبال تکیه بر دریافت های عقلانی از فلسفۀ کیفر باشند؛ به اشراق فطری و اخلاقی خویش تمسک می نمایند. از نگاه ایشان نظم اخلاقی را باید بر همه چیز تقدم بخشید و آنگاه که بزهکار به واسطۀ ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخلاقی کیان این نظم را به مخاطره می اندازد؛ اجتماع با ابزار کیفر به تقابل با این رفتار خواهد پرداخت. مکافات گرایان با مردود انگاشتن رویکردهای پیامدگرا به فلسفۀ کیفر، که از مجازات تعریفی ابزارگرایانه ارایه می دهند؛ کیفر را دارای حسن ذاتی دانسته و بر این باورند که مجازات، پاسخی طبیعی در برابر ارتکاب رفتار خلاف اخلاق است. ایشان بر این اعتقادند که نهاد مجازات، نقشی را در جریان تکامل نظم آرمانی ایفا می نمایند و معرفت به چیستی فلسفه کیفر نیز از رهگذر شناخت همین نقش میسور خواهد بود. عدم توجه مکافات گرایان به واقعیات کارکردی پدیدار مجازات در نظم متعارف، ابهامات قابل توجهی را در خصوص این اندیشه موجب گردیده است.

کلمات کلیدی

, سزاگرایی , فلسفه ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032854,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and ساداتی, سیدمحمدجواد},
title = {سزاگرایی در فلسفه کیفر},
journal = {پژوهشنامه حقوق کیفری},
year = {2012},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-2328},
pages = {59--81},
numpages = {22},
keywords = {سزاگرایی ، فلسفه ، کیفر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سزاگرایی در فلسفه کیفر
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A ساداتی, سیدمحمدجواد
%J پژوهشنامه حقوق کیفری
%@ 2322-2328
%D 2012

[Download]