دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور , 2011-03-05

عنوان : ( ظرفیت پاداکسایشی ریزقلمه های گردو ایرانی در طی القاء فرایند ریشه زایی )

نویسندگان: منیره چنیانی , حسن ابراهیم زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در گیاهان، متابولیت های ثانوی بویژه ترکیبات فنلی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. از سوی دیگر نقش این ترکیبات به عنوان پاداکساینده های طبیعی بسیار مهم است. فرایند ریشه زایی دو رقم گردو ایرانی برروی محیط ورمیکولیت-DKW پس از یک دوره مشخص مورد مقایسه قرار گرفت و محتوی کل ترکیبات فنلی، تانیک اسیدها و آنتوسیانینها بررسی شدند. ریزقلمه های رقم زراعی ‘Sunland’به طور قابل توجه ای، درصد ریشه زایی بالاتری نسبت به رقم زراعی‘Howard’ نشان دادند. از سوی دیگرتعداد ریشه ها به ازای هرریزقلمه در رقم ‘Sunland’ بیشتر بود. تشابه روند تغییرات ترکیبات فنلی کل در دو رقم دیده شد. اگرچه تشابه تغییرات در تانیک اسیدها نیز مشاهده گردید اما در دوره القاء محتوی پایینتری از آن در رقم ‘Sunland’ دیده شد. و در نهایت مشخص شد که ترکیبات آنتوسانینی نیز با روندی مشابه در دو رقم تغییر می کنند. نتیجه این پژوهش نشان داد که در دوره القاء، رابطه معکوسی بین انواع ترکیبات فنلی با توان ریشه زایی ارقام گردو وجود دارد.

کلمات کلیدی

, گردوی ایرانی, ظرفیت پاداکسایشی, ترکیبات فنلی, توان ریشه زایی, کشت درون شیشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032861,
author = {چنیانی, منیره and حسن ابراهیم زاده},
title = {ظرفیت پاداکسایشی ریزقلمه های گردو ایرانی در طی القاء فرایند ریشه زایی},
booktitle = {دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گردوی ایرانی، ظرفیت پاداکسایشی، ترکیبات فنلی، توان ریشه زایی، کشت درون شیشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ظرفیت پاداکسایشی ریزقلمه های گردو ایرانی در طی القاء فرایند ریشه زایی
%A چنیانی, منیره
%A حسن ابراهیم زاده
%J دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور
%D 2011

[Download]