شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( ارزیابی محتوی ترکیبات فنلی کل، اسیدهای فنلی و فلاونوئیدها در ریزقلمه های گردو ایرانی در طی القاء فرایند ریشه زایی )

نویسندگان: منیره چنیانی , علی مسعودی نژاد , کورش وحدتی , عباس رحمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متابولیت های ثانوی بویژه ترکیبات فنلی در درختان گردو از اهمیت ویژه ای برخوردارند و علت اصلی آن نقش خاصی است که این ترکیبات در فرایندهای فیزیولوژیکی دارند. هدف ما ارزیابی رابطه بین ترکیبات فنلی و زیرمجموعه های آن با روند ریشه زایی گردو است. بدین منظور فرایند ریشه زایی دو رقم گردو ایرانی برروی محیط ورمیکولیت-DKW پس از یک دوره 56روزه مورد مقایسه قرار گرفت و محتوی ترکیبات فنلی کل، اسیدهای فنلی و فلاونوئیدها هر7 روز بررسی شدند. رقم ‘Sunland’به طور قابل توجه ای از درصد ریشه زایی بالاتری (67%) نسبت به رقم ‘Howard’ (29%) برخوردار بود. از سوی دیگرتعداد ریشه ها به ازای هرریزقلمه در رقم ‘Sunland’ بیشتر بود. روندتغییرات ترکیبات فنلی کل در هردو رقم مشابه بود که می تواند تاییدی برای اهمیت متابولیسم این ترکیبات در روندریشه زایی باشد. اگرچه این روند مشابه تغییرات در اسیدهای فنلی نیز مشاهده گردید اما در رقم ‘Sunland’ محتوی آن در دوره القاء پایینتر بود. روند تغییرات فلاونوئیدی مشابه نیز در دو رقم مشاهده شد. نتیجه این پژوهش نشان داد که مهمترین دوره ارزیابی انواع ترکیبات فنلی دوره القاء است که دارای رابطه معکوس با توان ریشه زایی ارقام گردو است.

کلمات کلیدی

, گردوی ایرانی, ترکیبات فنلی, ریشه زایی, کشت آزمایشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032863,
author = {چنیانی, منیره and علی مسعودی نژاد and کورش وحدتی and عباس رحمانی},
title = {ارزیابی محتوی ترکیبات فنلی کل، اسیدهای فنلی و فلاونوئیدها در ریزقلمه های گردو ایرانی در طی القاء فرایند ریشه زایی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گردوی ایرانی، ترکیبات فنلی، ریشه زایی، کشت آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی محتوی ترکیبات فنلی کل، اسیدهای فنلی و فلاونوئیدها در ریزقلمه های گردو ایرانی در طی القاء فرایند ریشه زایی
%A چنیانی, منیره
%A علی مسعودی نژاد
%A کورش وحدتی
%A عباس رحمانی
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]