شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( ارتباط بین محتوی ترکیبات فنلی وفعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز درطی ریشه زایی ریزقلمه های گردو ایرانی )

نویسندگان: منیره چنیانی , حسن ابراهیم زاده , علی مسعودی نژاد , عباس رحمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش فاکتورهای بیوشیمیایی (شامل تغییرات محتوی ترکیبات فنلی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز) و مورفولوژیکی (شامل درصد ریشه زایی، تعداد ریشه و طول ریشه) در طی ریشه زایی ریزقلمه های ارقام مختلف گردوی ایرانی موردارزیابی قرارگرفت. با توجه به همه معیارهای ارزیابی ریشه زایی، بهترین نتایج به ترتیب در ارقام ‘Sunland’، ‘Chandler’،‘Z63’،‘Kerman’و ‘Howard’مشاهده شد. روند تغییرات ترکیبات فنلی کل در همه ارقام مشابه بود که می تواند تاییدی برای اهمیت متابولیسم این ترکیبات در روند ریشه زایی باشد. در ارقام بهترریشه زا، میزان ترکیبات فنلی در دوره القاء کمتر ازسایرارقام بود. ارزیابی روند تغییرات فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز نشان دهنده یک بیشینه فعالیت در دوره القاء بود. رابطه معکوس بین ترکیبات فنلی کل و فعالیت آنزیمPAL در این دوره مهم می تواند ناشی از چوبی شدن باشد. عمده چوبی شدن در فرایند ریشه زایی در این دوره آغاز می شود و برخی از ترکیبات فنلی به عنوان پیش ماده هایی برای مونولیگنولها بکار می روند به همین دلیل، رابطه معکوس بین ترکیبات فنلی و فعالیت PAL منطقی است.

کلمات کلیدی

, گردوی ایرانی, ترکیبات فنلی کل, آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز, ریشه زایی, کشت آزمایشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032865,
author = {چنیانی, منیره and حسن ابراهیم زاده and علی مسعودی نژاد and عباس رحمانی},
title = {ارتباط بین محتوی ترکیبات فنلی وفعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز درطی ریشه زایی ریزقلمه های گردو ایرانی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گردوی ایرانی، ترکیبات فنلی کل، آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، ریشه زایی، کشت آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط بین محتوی ترکیبات فنلی وفعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز درطی ریشه زایی ریزقلمه های گردو ایرانی
%A چنیانی, منیره
%A حسن ابراهیم زاده
%A علی مسعودی نژاد
%A عباس رحمانی
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]