کنگره ژنتیک ایران , 2010-05-22

عنوان : ( استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در PCR رقابتی )

نویسندگان: امیر طاهری قهفرخی , مجتبی طهمورث پور , محمدرضا نصیری , محمدهادی سخاوتی , مهدی خیرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمی سازی اسیدهای نوکلئیک در نمونه های زیستی از مهمترین نیازهای ازمایشگاه های تحقیقاتی می باشد. بدین منظورPCR رقابتی شامل تکثیر همزمان دوقطعه DNA رقابتگر که دارای بیشترین تشابه با توالی هدف و مقادیر ان شناخته شده است.

کلمات کلیدی

, soe-pcr, Competitive PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032881,
author = {طاهری قهفرخی, امیر and طهمورث پور, مجتبی and نصیری, محمدرضا and سخاوتی, محمدهادی and خیرآبادی, مهدی},
title = {استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در PCR رقابتی},
booktitle = {کنگره ژنتیک ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {soe-pcr; Competitive PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در PCR رقابتی
%A طاهری قهفرخی, امیر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A نصیری, محمدرضا
%A سخاوتی, محمدهادی
%A خیرآبادی, مهدی
%J کنگره ژنتیک ایران
%D 2010

[Download]