مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (42), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (1-12)

عنوان : ( تحلیل مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت با مشخصات غیرقطعی )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی , فرزاد شهابیان مقدم , سیدمحمد صابری زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون رابطه‌های متعددی برای تعیین مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن‌های پرمقاومت توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده است. در این تحقیق مدل‌ها و داده‌های آزمایشگاهی قابل دسترس که توسط پژوهشگران در این زمینه ارائه و انجام شده است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در این نوع ستون ‌ها لازم است که اثر عدم قطعیت ‌های مربوط به عوامل موثر در ایجاد مقاومت و شکل‌پذیری در نظر گرفته شود. برای این کار لازم است که با انجام یک تحلیل احتمال اندیشانه عدم قطعیت ناشی از طبیعت آماری متغیرها را بطور کمی وارد فرایند طراحی نمود. در این مقاله برای در نظر گرفتن این عدم قطعیت‌ها، مقاومت جاری شدن فولاد جانبی و مقاومت بتن به صورت متغیر‌های تصادفی با تابع چگالی نرمال و لگ نرمال با ضرایب پراکندگی 10، 15 و 25 درصد در نظر گرفته می‌شود. برای تولید متغیرهای تصادفی فوق از روش مونت کارلو استفاده می‌گردد. با استفاده از متغیرهای تولید شده پارامترهای مربوط به مقاومت و شکل‌پذیری مقطع محصورشده محاسبه و با نتایج آزمایش مقایسه می‌گردد. بدین ترتیب قابلیت اطمینان هر یک از مدل‌ها مشخص و سطح ایمنی هر کدام تعیین می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی مولفین علاوه بر تخمین مناسب نتایج با حداقل خطا، دارای قابلیت اطمینان مناسب می‌باشد.

کلمات کلیدی

, بتن پرمقاومت, شکل‌پذیری, ستون بتنی, تحلیل احتمال‌اندیشانه, روش مونت‌کارلو, عدم قطعیت‌ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032884,
author = {اصفهانی, محمدرضا and شهابیان مقدم, فرزاد and صابری زاده, سیدمحمد},
title = {تحلیل مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت با مشخصات غیرقطعی},
journal = {مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز},
year = {2012},
volume = {42},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7918},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {بتن پرمقاومت، شکل‌پذیری، ستون بتنی، تحلیل احتمال‌اندیشانه، روش مونت‌کارلو، عدم قطعیت‌ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت با مشخصات غیرقطعی
%A اصفهانی, محمدرضا
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A صابری زاده, سیدمحمد
%J مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
%@ 2008-7918
%D 2012

[Download]