مسایل اجتماعی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (79-104)

عنوان : ( جامعه پذیری و بازجامعه پذیری سیاسی در نظام وظیفه؛ بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: وحید سینائی , حمید مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش دانشجویان درباره جامعه پذیری و باز جامعه پذیری سیاسی در نظام وظیفه است. متغیرهای اصلی این پژوهش تاثیر نظام وظیفه بر تغییر نگرش به خانواده، دوستان و محیط اطراف و نگرش دانشجویان به کارکرد‌های اجتماعی و کارکردهای سیاسی نظام وظیفه در سه سطح نظام سیاسی، مقام های سیاسی و شناخت سیاسی هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد بیشتر دانشجویان با تاثیر نظام وظیفه بر تغییر نگرش مشمولین به خانواده، دوستان و محیط اطراف خود و نیز وجود کارکردهای اجتماعی برای نظام وظیفه و در نتیجه تاثیر آن در فرایند جامعه پذیری موافق اما با این که نظام وظیفه دارای آثار و کارکردهایی در بازجامعه پذیری سیاسی مشمولین باشد مخالف هستند. همچنین در باره تاثیر نظام وظیفه بر تغییر نگرش به خانواده، دوستان و محیط اطراف، کارکرد‌های اجتماعی نظام وظیفه، کارویژه‌های سیاسی معطوف به نظام، مقام های سیاسی و شناخت و گرایش سیاسی بسته به وضعیت دانشجویان در قبال نظام وظیفه تفاوت معناداری میان دانشجویان وجود دارد.

کلمات کلیدی

, جامعه پذیری, بازجامعه پذیری, نظام وظیفه, دانشجویان, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032894,
author = {سینائی, وحید and مسعودی, حمید},
title = {جامعه پذیری و بازجامعه پذیری سیاسی در نظام وظیفه؛ بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {مسایل اجتماعی ایران},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2476-6933},
pages = {79--104},
numpages = {25},
keywords = {جامعه پذیری، بازجامعه پذیری، نظام وظیفه، دانشجویان، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جامعه پذیری و بازجامعه پذیری سیاسی در نظام وظیفه؛ بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A سینائی, وحید
%A مسعودی, حمید
%J مسایل اجتماعی ایران
%@ 2476-6933
%D 2014

[Download]