تاریخ علم, دوره (9), شماره (10), سال (2012-12) , صفحات (39-65)

عنوان : ( نقش ریاضی دانان در معماری به روایت متون دوره اسلامی )

نویسندگان: جعفر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش و سهم واقعی ریاضی‌دانان در فرایند تکوین معماری از زوایای تاریک و مورد اختلاف مطالعات علوم و معماری در دورۀ اسلامی است. با توسعۀ فعالیت‌های عمرانی و نیاز به علوم ریاضی در سده‌های نخست،‏ ریاضی‌دانان به معماران و صنعت‌گران در برخی مسائل ریاضی مشاوره می‌دادند. ریاضی‌دانان افزون بر سرپرستی ساخت برخی بناهای حکومتی،‏ واسطۀ کاربرد دقیق‌تر علوم ریاضی در گروهی از معماران و صنعت‌گران تا سدۀ چهارم هجری شدند. از حدود سدۀ پنجم هجری با ارتقای دانش ریاضیِ معماران و تقویت نقش محوری مهندسان معمار،‏ سهم ریاضی‌دانان جز کاربرد حساب در ابنیه کاهش چشم‌گیر یافت. مقالۀ حاضر الگویی توصیفی از نقش ریاضی‌دانان و کاربرد دانش ریاضیِ ایشان در فرایند تکوین معماری از روزنۀ متون تاریخی سده‌های دوم تا یازدهم هجری عرضه می‌کند. الگویی که نشان می‌دهد ریاضی‌دانان با وجود مشارکت در حوزه‌هایی از شهرسازی،‏ ساختارهای آبی،‏ حساب ابنیه،‏ و نجومِ معماری سده‌های نخست،‏ در تمام این دوران نقش چندانی در طراحی معماری و نقوش تزیینی بناها نداشته‌اند.

کلمات کلیدی

ریاضیدان؛ مهندس؛ معمار؛ صنعتگر؛ معماری؛ دورۀ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032911,
author = {طاهری, جعفر},
title = {نقش ریاضی دانان در معماری به روایت متون دوره اسلامی},
journal = {تاریخ علم},
year = {2012},
volume = {9},
number = {10},
month = {December},
issn = {1735-0573},
pages = {39--65},
numpages = {26},
keywords = {ریاضیدان؛ مهندس؛ معمار؛ صنعتگر؛ معماری؛ دورۀ اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ریاضی دانان در معماری به روایت متون دوره اسلامی
%A طاهری, جعفر
%J تاریخ علم
%@ 1735-0573
%D 2012

[Download]