میراث علمی غیاث الدین جمشید کاشانی , 2012-02-22

عنوان : ( حساب ابنیه، از یعقوب کِندی تا جمشیدکاشانی )

نویسندگان: جعفر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله ی حاضر روایتی توصیفی از متون ریاضی مرتبط با علم حساب ابنیه و سیر تحول این علم در سده های سوم تا نهم هجری است. حساب ابنیه و عمارات یکی از شعب حساب عملی و مهم ترین بخش از مشارکت نظری و عملی ریاضی دانان (محاسبان و دبیران) دوره ی اسلامی در معماری بوده است. با وجود این تصویری کامل از این متون و نقش کاربردی علوم حسابی در صناعات عملی در دوره ی اسلامی در دست نیست. معرفی و توصیف متون اصلی این علم افزون بر ارزیابی میزان اهتمام ریاضی دانان به قلمرو معماری، بر مرزهای پیوند علوم دقیقه با صناعت معماری در دوره ی اسلامی روشنی می افکند. بررسی حاضر با استناد به متون و بر اساس روش توصیف و تحلیل تاریخی، سیر تحول این علم را در نسبت با تحول اشکال و فعالیت های معماری در ارتباط ریاضی دانان با این قلمرو به تصویر می کشد. تصویری که روایتگر عدم ورود بسیاری از ریاضی دانان به این قلمرو، و پایانی بر این علم در مفتاح الحساب جمشید کاشانی به دلیل عدم تحول اساسی در اشکال معماری است.

کلمات کلیدی

حساب ابنیه؛ معماری اسلامی؛ریاضیدانان؛ الکندی؛ جمشید کاشانی؛ متون حساب؛ دوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032912,
author = {طاهری, جعفر},
title = {حساب ابنیه، از یعقوب کِندی تا جمشیدکاشانی},
booktitle = {میراث علمی غیاث الدین جمشید کاشانی},
year = {2012},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {حساب ابنیه؛ معماری اسلامی؛ریاضیدانان؛ الکندی؛ جمشید کاشانی؛ متون حساب؛ دوره اسلامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حساب ابنیه، از یعقوب کِندی تا جمشیدکاشانی
%A طاهری, جعفر
%J میراث علمی غیاث الدین جمشید کاشانی
%D 2012

[Download]