توانبخشی, دوره (13), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (100-106)

عنوان : ( تاثیر برنامه های المپیک ویژه بر خودکارآمدی افراد سندرم داون )

نویسندگان: مریم مومنی , حمید رضا طاهری تربتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: مطالعات تحقیقی نشان می دهند که شرکت در برنامه های اجتماعی نقش موثری در ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی افراد کم توان ذهنی دارد. یکی از این برنامه ها، مسابقات ورزشی المپیک ویژه و برنامه های جانبی آن است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثر برنامه های ورزشی و اجتماعی المپیک ویژه بر خودکارآمدی افراد سندرم داون می باشد. روش بررسی: 40نفر ورزشکار (16 دختر و 24 پسر) سندرم داون که اعضای تیمهای ملی المپیک ویژه ایران را تشکیل می دادند در این تحقیق شرکت نمودند. افراد گروه کنترل نیز شامل 22 پسر و 15 دخترسندرم داون غیر ورزشکار بودند که به طور تصادفی از انجمن های حمایت از افراد سندرم داون انتخاب شدند. 9 ماه شرکت در برنامه های ورزشی – اجتماعی المپیک ویژه به عنوان پروتکل تمرینی گروه تجربی در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق نیز شامل پرسشنامه خودکارآمدی ویلرولد بود. یافته ها: نتایج آزمون t همبسته نشان داد که پس از نه ماه تمرین افزایش معنی داری در خودکارآمدی اجتماعی (001/0p<)، و خودکارآمدی عمومی(001/0p<) در گروه تجربی مشاهده شد، در حالیکه این تغییر در گروه کنترل معنی دار نبود. نتیجه گیری: به نظر می رسد که شرکت در فعالیتهای اجتماعی و ورزشی المپیک ویژه، می تواند حس خودکارآمدی را در این افراد افزایش داده و باعث گردد که در تعاملات اجتماعی اشان وابستگی کمتری به والدین و دیگران داشته باشند.

کلمات کلیدی

, المپیک ویژه, سندرم داون, خودکارآمدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032919,
author = {مومنی, مریم and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {تاثیر برنامه های المپیک ویژه بر خودکارآمدی افراد سندرم داون},
journal = {توانبخشی},
year = {2013},
volume = {13},
number = {4},
month = {February},
issn = {1607-2960},
pages = {100--106},
numpages = {6},
keywords = {المپیک ویژه، سندرم داون، خودکارآمدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر برنامه های المپیک ویژه بر خودکارآمدی افراد سندرم داون
%A مومنی, مریم
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J توانبخشی
%@ 1607-2960
%D 2013

[Download]