زبان و ادبیات عربی, دوره (4), شماره (7), سال (2013-1) , صفحات (45-71)

عنوان : ( تطبیق نظر ابن یعیش در شرح مفصل در باب صفت و موصوف با نظر دیگرنحویان )

نویسندگان: سیدمحمدباقر حسینی , منیر زیبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نحو عربی صفت یکی از انواع پنجگانه توابع است که قواعد،شروط و ویژگی های خاص خود را دارد.معمولا برای هریک از این ویژگی ها یک قاعده اصلی وجود دارد.که مورد اتفاق اکثر علمای نحو است.و گاهی ممکن است برخی معتقد به خلاف آن باشند.در این نوشتار کوتاه کوشیده ایم نظر ابن یعیش را درباره هریک از ویژگی های صفت و موصوف اتز خلال کتابش شرح مفصل بیان کنیم .

کلمات کلیدی

, صفت و موصوف, نعت و منعوت, معرفه, نکره, جمله, ابن یعیش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032928,
author = {حسینی, سیدمحمدباقر and زیبائی, منیر},
title = {تطبیق نظر ابن یعیش در شرح مفصل در باب صفت و موصوف با نظر دیگرنحویان},
journal = {زبان و ادبیات عربی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {7},
month = {January},
issn = {2008-7217},
pages = {45--71},
numpages = {26},
keywords = {صفت و موصوف،نعت و منعوت،معرفه،نکره،جمله،ابن یعیش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تطبیق نظر ابن یعیش در شرح مفصل در باب صفت و موصوف با نظر دیگرنحویان
%A حسینی, سیدمحمدباقر
%A زیبائی, منیر
%J زبان و ادبیات عربی
%@ 2008-7217
%D 2013

[Download]