ادیان و عرفان, دوره (44), شماره (2), سال (2012-1) , صفحات (129-144)

عنوان : ( آداب خورک در ادبیات عارفان و صوفیان ایران تا پایان قرن هفتم هجری )

نویسندگان: هادی وکیلی , کبری نودهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ورود اسلام به ایران، بسیاری از ابعاد فرهنگی و تمدنی ایر ان دستخوش دگرگونی شد. یکی از این حوزه ها، قلمرو خوراک و آداب مربوط به آن بود که طی سده های دوم تا هفتم قمری و همزمان با دوره تثبیت چیرگی اسلام بر زندگی ایرانی ان در دوره ی خلافت عباسی، شکل فرجامین خود را پیدا کرد. این دگرگونیها از مسیرهای متفاوتی به متن جامعه ایرانی راه یافت. یکی از این مسیرها، عارفان و صوفیان عرفا و متصوفه بودند که بر پایه ی دریافت خود از آموزه های اسلامی، با سفارشها و یا رفتارهای خود، زمینه ساز جابه جایی مفاهیم اسلامی مرتبط با خوراک در ایران شدند. در این مقاله خواهیم کوشید تا بر پایه ی متون به جا مانده از این جریان به بررسی این تأثیرگذاری پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, خوراک, اسلام, ایران بعد از اسلام, عارفان, صوفیان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032937,
author = {وکیلی, هادی and نودهی, کبری},
title = {آداب خورک در ادبیات عارفان و صوفیان ایران تا پایان قرن هفتم هجری},
journal = {ادیان و عرفان},
year = {2012},
volume = {44},
number = {2},
month = {January},
issn = {2228-5563},
pages = {129--144},
numpages = {15},
keywords = {خوراک، اسلام، ایران بعد از اسلام، عارفان، صوفیان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آداب خورک در ادبیات عارفان و صوفیان ایران تا پایان قرن هفتم هجری
%A وکیلی, هادی
%A نودهی, کبری
%J ادیان و عرفان
%@ 2228-5563
%D 2012

[Download]