شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( بررسی سینتیکی فعالیت پراکسیدازی در بنه های زعفران مزروعی در دوره های خواب و بیداری )

نویسندگان: عباس رحمانی , حسن ابراهیم زاده , منیره چنیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران یکی از گیاهان مهم است که در سرزمین های خشک رشد می کند و به جهت دارا بودن ارزش غذایی و دارویی از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است. زعفران گونه ای از جنس کروکوس از خانواده ایریداسه است که فقط از طریق بنه ها تکثیر می شود و علت این است که گیاه به جهت تریپلوئید بودن عقیم است. پراکسیدازها یکی از اکسیدوردوکتازها هستند که واکنش هایی که در آن پراکسید به عنوان پذیرنده و ترکیب دیگری به عنوان دهنده اتم هیدروژن عمل می کنند را کاتالیز می کنند. پراکسیدازهای گیاهی بر طبق دسته بندی که در مورد کل پراکسیدازها صورت گرفته است جزء گروه دو و سه پراکسیدازها هستند. آنها پروتئینهای تک زنجیره ای هستند که به شدت گلیکوزیله شده اند. در این پژوهش تغییرات فعالیت آنزیم مذکور در گیاه زعفران در دو مرحله خواب و بیداری مورد قرار گرفت. بنه های زعفران مزروعی در دو زمان - تیرماه و آذرماه- جمع آوری شدند. سپس استخراج، خالص سازی نسبی با تکنیک کروماتوگرافی تعویض یونی و بررسی تغییرات کمی و کیفی پراکسیداز با تکنیک های اسپکتروفتومتری و الکتروفورز در بنه های نمونه گیری شده صورت گرفت. مجموعه نتایج نشان داد که احتمالا این آنزیم در مرحله بیداری دارای فعالیت بیشتری است. بررسی های سینتیکی مشخص نمود که PH بهینه فعالیت آنزیم و غلظت مناسب گهرمایه برای بهینه فعالیت آنزیم در دوره خواب و بیداری متفاوت است.

کلمات کلیدی

, زعفران, پراکسیداز, کروماتوگرافی تعویض یونی, دوره خواب و بیداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032956,
author = {عباس رحمانی and حسن ابراهیم زاده and چنیانی, منیره},
title = {بررسی سینتیکی فعالیت پراکسیدازی در بنه های زعفران مزروعی در دوره های خواب و بیداری},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زعفران، پراکسیداز، کروماتوگرافی تعویض یونی، دوره خواب و بیداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سینتیکی فعالیت پراکسیدازی در بنه های زعفران مزروعی در دوره های خواب و بیداری
%A عباس رحمانی
%A حسن ابراهیم زاده
%A چنیانی, منیره
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]