پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (649-658)

عنوان : ( ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه )

نویسندگان: محمد بهزاد امیری , رضا قربانی , محسن جهان , حمیدرضا احیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی بذور رازیانه تولید شده در شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی و آلی مختلف، دو آزمایش در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. در این مطالعه 11 نوع تیمار آزمایشی شامل بذور تولید شده در شرایط مصرف کودهای کمپوست، ورمی کمپوست، ازتوباکتر، سودوموناس، ازتوباکتر+کمپوست، کمپوست+سودوموناس، کمپوست+ورمی کمپوست، سودوموناس+ازتوباکتر، سودوموناس+ورمی کمپوست، ورمی کمپوست+ازتوباکتر و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که به جز طول اندام‌های هوایی در گلخانه بین تیمارهای آزمایشی در تمامی‌صفات مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود داشت. نتایج بخش آزمایشگاهی نشان داد که تیمار کمپوست + ورمی‌کمپوست از نظر درصد، سرعت، شاخص و میانگین زمان جوانه‌زنی نسبت به سایر تیمارها برتری داشت. نتایج آزمایش گلخانه ای حاکی از برتری تیمار ورمی‌کمپوست از نظر درصد سبز کردن و برتری تیمار کمپوست+سودوموناس از نظر وزن خشک اندام‌های هوایی بود. به طور کلی یافته‌های این تحقیق نشان داد که تولید بذور تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی و آلی مختلف در مزرعه می‌تواند روش مناسبی جهت تولید بذور مورد نیاز در کشاورزی ارگانیک این گیاه فراهم سازد؛ به طوری که میزان مطلوبی از خصوصیات رشدی و جوانه‌زنی در بذور حاصل مشاهده گردد.

کلمات کلیدی

, ازتوباکتر, تولید ارگانیک, رازیانه, سودوموناس, ورمی‌کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032982,
author = {امیری, محمد بهزاد and قربانی, رضا and جهان, محسن and احیائی, حمیدرضا},
title = {ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {649--658},
numpages = {9},
keywords = {ازتوباکتر، تولید ارگانیک، رازیانه، سودوموناس، ورمی‌کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه
%A امیری, محمد بهزاد
%A قربانی, رضا
%A جهان, محسن
%A احیائی, حمیدرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2013

[Download]