تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (2), شماره (5), سال (2012-8) , صفحات (51-68)

عنوان : ( بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , سمیراء پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سازمانها باید با تشخیص و بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه ناشی از تغییرات محیطی نه تنها بقا بلکه رشد خود را نیز تضمین کنند. از این رو، باید به منظور حفظ بقای خود از مزایایی رقابتی برخوردار باشند . از جمله این مزایای رقابتی، نوآوری و ارزش مشتری است که با توجه به اینکه مطالعات کمی ب ه بررسی روابط میان کارآفرینی و ارزش مشتری پرداخته است لذا، در مطالعه حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی اثرات بالقوه کارآفرینی و کسب و کار محوری (یادگیری محوری، بازارگرایی و شیوههای منابع انسانی) بر روی نوآوری و ارزش مشتری پرداخته شده است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از شرکتهای فعال در صنایع غذایی شهر مشهد بودند که با استناد بر فرمول کوکران، 83 مدیر ارشد از میان مدیران شرکتهای مورد مطالعه به عنوان نمونه تصادفی مطالعه در تحقیق مشارکت داشتهاند. دادههای به دست آمده به وسیله پرسشنامههای توزیع شده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار پی. ال. اس تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد که کارآفرینی و مدیریت منابع انسانی مهمترین محرکهای معنادار بر نوآوری و ارزش مشتری هستند. همچنین، یافته های تحقیق بر این نکته تاکید دارد که بازارگرایی یکپارچه نیز میتواند به عنوان پیشبینی کننده نوآوری و ارزش مشتری در نظر گرفته شود. بنابراین، توفیق در اجرای صحیح این عوامل موجب ارتقای نوآوری و ارائه ارزش برتر به مشتریان خواهد شد

کلمات کلیدی

, کارآفرینی, کسب و کار محوری, نوآوری, ارزش مشتری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033010,
author = {کاظمی, مصطفی and پور, سمیراء},
title = {بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2012},
volume = {2},
number = {5},
month = {August},
issn = {2228-7744},
pages = {51--68},
numpages = {17},
keywords = {کارآفرینی، کسب و کار محوری، نوآوری، ارزش مشتری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری
%A کاظمی, مصطفی
%A پور, سمیراء
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2012

[Download]