حسابدار رسمی, دوره (31), شماره (1), سال (2012-12) , صفحات (36-47)

عنوان : ( بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی )

نویسندگان: محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیه خلیلیان موحد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی بیست سال گذشته، روند فزاینده ای در دولت ها و سازمان های بخش عمومی در به کارگیری حسابداری )مبنای( تعهدی وجود داشته استش عمومی. به کارگیری حسابداری تعهدی سبب بهبود کارایی، اثربخشی و یا پاس خگویی سازمان ها می گردد. اعتقاد بر این است که حسابداری تعهدی در تصمی مگیری بهتر و افزایش عملکرد و پاس خگویی از طریق استفاده از گزارشگری و بودجه بندی بر مبنای تعهدی نقش مهمی دارد. ب هخصوص که حسابداری تعهدی، در تصمیمات مدیریتی در خصوص اقلام ترازنامه نقش دارد و سبب مدیریت بهتر هزینه می شود. همچنین، امکان بودجه بندی تعهدی، رسیدن به مشتری مداری، تخصیص بهتر منابع، عملکرد و پاس خگویی بیشتر را فراهم می کند. به علاوه، دست یابی به گزارش های تعهدی مبنایی بهتر برای پاس خگویی به دولت و جامعه فراهم می سازد ) 2008 ،Rkien (. این تحقیق ابتدا مبانی مختلف حسابداری را معرفی می کند و سپس، به بیان مزایای به کارگیری حسابداری تعهدی می پردازد. در ادامه، دلایل استفاده از حسابداری تعهدی تشریح، پیشینه ی استفاده از این مبنا در بخش عمومی ذکر و بعد از آن الزامات و پیش نیازهای پیاده سازی و اجرای سیستم تعهدی بیان م یگردد. در پایان نیز محدودیت ها و ریسک های مربوط به طراحی و استقرار مبنای تعهدی مورد تحلیل قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, بخش عمومی, حسابداری )مبنای( تعهدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033017,
author = {باقرپور ولاشانی, محمدعلی and مصطفی جهانبانی and خلیلیان موحد, سمیه},
title = {بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی},
journal = {حسابدار رسمی},
year = {2012},
volume = {31},
number = {1},
month = {December},
issn = {****-0049},
pages = {36--47},
numpages = {11},
keywords = {بخش عمومی- حسابداری )مبنای( تعهدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A مصطفی جهانبانی
%A خلیلیان موحد, سمیه
%J حسابدار رسمی
%@ ****-0049
%D 2012

[Download]