رخساره های رسوبی, دوره (5), شماره (2), سال (2013-2) , صفحات (153-168)

عنوان : ( بررسی رخسارههای رسوبی و تغییرات ریزشوندگی رسوبات به طرف پایین دست حوضه سرغایه سرنیش (جنوب مشهد) )

نویسندگان: عفت پاسبان , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , محمد خانه باد , سمیرا تقدیسی نیک بخت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

70 کیلومتر مربع در منطقه ای کوهستانی در جنوب مشهد واقع گردیده و دارای دو / حوضه آبریز سرغایه سرنیش با شکلی کشیده و مساحت 654 ،(Gcm) گراول دانه پشتیبان ،(Gmm) رودخانه اصلی سرغایه و سرنیش است. در این دو رودخانه شش رخساره رسوب ی شامل گراول زمینه پشتیبان شناسای ی شده است . رخساره ها ی موجود در چهار (Fm) و گل تودهای (Fl) گل لامیناسیوندار ،(Sm) ماسه تودهای ،(Gh) گراول با لایه بندی افقی تشکیل شدهاند . با توجه (FF) و رسوبات ریز خارج از کانال (GB) بار گراولی و اشکال لایهای ،(SG) جریان گراویتهای ،(CH) عنصر ساختاری کانال به مجموعههای رخسارهای و عناصر ساختاری، مدل رسوبی رودخانههای مورد مطالعه بریده بریده با بار بستر گراولی است . به منظور بررسی تغییرات اندازه ذرات و عوامل مؤثر بر ریزشوندگی در مجموع تعداد 60 نمونه رسوب از کانال اصلی این دو رودخانه آنالیز شده و بر اساس آن مشخص شد که روند تغییرات اندازه ذرات از الگوی نمایی کاهش به سمت پایین دست به طور کامل پیروی نکرده و دارای سه ناپیوستگی و چهار پیوستگی رسو بی در طول رودخانه سرغایه و یک ناپیوستگی و دو پیوستگی رسوبی در طول رودخانه سرنیش است. دلیل این ناپیوستگیها ورود رسوبات درشت جانبی از شاخههای فرعی، افزایش شیب بستر، نمایان شدن سنگ بستر، تغییر در سنگ شناسی واحدهای زمین شناسی و فعالیتهای تکتونیکی همچون وجود گسل در مسیر رودخانه است. هر کدام از پیوستگیها دارای روند ریزشونده به سمت پایین دست بوده و دو عامل جورشدگی هیدرولیکی و سایش عوامل اصلی در ریز شوندگی هستند. همچنین بر اساس مطالعات رسوب شناسی مشخص شد که رسوبات رودخانههای مورد مطالعه عمدتاً دارای جورشدگی ضعیف، کج شدگی مثبت و کشیدگی پهن هستند.

کلمات کلیدی

, پیوستگی رسوبی, جورشدگی هیدرولیکی, سایش, انحراف معیار ترسیمی, کج شدگی, کشیدگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033030,
author = {پاسبان, عفت and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and خانه باد, محمد and تقدیسی نیک بخت, سمیرا},
title = {بررسی رخسارههای رسوبی و تغییرات ریزشوندگی رسوبات به طرف پایین دست حوضه سرغایه سرنیش (جنوب مشهد)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-787X},
pages = {153--168},
numpages = {15},
keywords = {پیوستگی رسوبی، جورشدگی هیدرولیکی، سایش، انحراف معیار ترسیمی، کج شدگی، کشیدگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رخسارههای رسوبی و تغییرات ریزشوندگی رسوبات به طرف پایین دست حوضه سرغایه سرنیش (جنوب مشهد)
%A پاسبان, عفت
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A خانه باد, محمد
%A تقدیسی نیک بخت, سمیرا
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2013

[Download]