پژوهش های حسابداری مالی, دوره (5), شماره (15), سال (2013-6) , صفحات (67-86)

عنوان : ( بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورتهای مالی )

نویسندگان: محمدجواد ساعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , سیدناصر موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تجدیدارائه صورتهای مالی عاملی است که می‌تواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله‌ای از ابهام قرار دهد. در همین راستا هدف تحقیق حاضر پاسخ به این سؤالات است که: نسبت توزیع فراوانی تجدیدارائه‌ها بین عناصر صورتهای مالی چگونه بوده؛ و آیا این نسبت در سال‌ها و صنایع مختلف متفاوت است؟ و آیا مبالغ تجدیدارائه شده تفاوت معنی‌داری با مبالغ اولیه دارند؟ در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات مالی 229 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1380تا 1387، مشخص گردید، بیشترین فراوانی تجدیدارائه‌ها مربوط به بدهی‌ها؛ صنعت خودرو و قطعات، و سال 1384 است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نسبت توزیع فراوانی تجدیدارائه‌ها، در سال‌ها، و صنایع مختلف، معنی‌دار است. علاوه بر آن، با بررسی اختلاف میانگین‌ها معنی‌داری تفاوت ارقام اولیه و تجدیدارائه شده به تأیید رسید. لذا توصیه می‌شود تا در تحقیقات آتی و سایر بررسی‌های مالی از ارقام تجدیدارائه شده استفاده گردد. در ضمن، با توجه به معنی‌داری تفاوت مبلغ تجدیدارائه سودانباشته ابتدای دوره با مبلغ اولیه آن (که نشان‌دهنده تجدید ارائه‌های مرتبط با بیش از یک سال قبل است)، توصیه می‌گردد، تجدیدارائه صورتهای مالی به بیش از یک سال قبل تسری داده شوند، بخصوص در مورد ارقام کلیدی، مثل سود خالص عملیات در حال تداوم و سود هر سهم.

کلمات کلیدی

, تجدیدارائه صورتهای مالی, صورت‌های مالی تجدیدارائه شده, تعدیلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033052,
author = {ساعی, محمدجواد and باقرپور ولاشانی, محمدعلی and موسوی بایگی, سیدناصر},
title = {بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورتهای مالی},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {15},
month = {June},
issn = {2008-7691},
pages = {67--86},
numpages = {19},
keywords = {تجدیدارائه صورتهای مالی، صورت‌های مالی تجدیدارائه شده، تعدیلات سنواتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورتهای مالی
%A ساعی, محمدجواد
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A موسوی بایگی, سیدناصر
%J پژوهش های حسابداری مالی
%@ 2008-7691
%D 2013

[Download]