دانش حسابرسی, دوره (9), شماره (47), سال (2012-8) , صفحات (67-78)

عنوان : ( تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی )

نویسندگان: مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , زهره سپهری شاملو , حمید خادم ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آن جا که جنسیت یکی از نخستین خصوصیاتی است که فرد را در جامعه تعریف می کند. همواره این موضوع مطرح بوده است که جنسیت و ویژگی های فردی حسابرسان در حسابرسی که یک حرفه سازگار با کلیشه مردانه بودن در نزد عموم مردم است، بر تغییر خصوصیات افراد شاغل در این حرفه و نهایتا بر کیفیت حسابرسی موثر است. محققان معتقدند که بسته به مرد یا زن بودن حسابرس کیفیت حسابرسی ممکن است متفاوت باشد. مساله اصلی در این تحقیق این است که آیا حسابرسی که یک شغل سازگار با کلیشه مردانه بودن است باعث می شود خصوصیات زنان شاغل در آن تحت تاثیر قرار گرفته و کمتر شود. همچنین آیا تفاوت معنی داری بین خصوصیات(تمایل به ریسک، توانایی حل مسائل، همدلانگی و استقلال) زنان و مردان حسابرس وجود دارد. برای این منظور، مطالعه ای در بین 102 نفر از حسابرسان در مقابل سایر افراد(100 نفر) که به شیوه تصادفی انتخاب شده اند ؛ انجام شد.اطلاعات جمع آوری شده (توسط پرسش نامه) با استفاده از آزمون من ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس (ANOVA)، تی تست(t.test) و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد خصوصیات زنان حسابرس نسبت به سایر زنان به طور معنی داری کمتر است و می توان این طور استنباط کرد که زنان با ورود به حرفه حسابرسی خصوصیات زنانگی آن ها کمرنگ تر شده و رو به سوی خصوصیات مردانه شامل ریسک پذیری بیشتر، همدلانگی کمتر، توانایی حل مسائل بالاتر و استقلال فکری پایین تر متمایل می شوند. همچنین یافتیم که تفاوت معنی داری بین خصوصیات مردان و زنان شاغل در حرفه حسابرسی وجود ندارد لذا نمی توان انتظار داشت تفاوت معنی داری بین کیفیت کار زنان و مردان حسابرس وجود داشته باشد.با این وجود مشاهده گردید، زنان حسابرس نسبت به مردان همکار خود ریسک پذیرتر بوده و استقلال فکری بیشتری دارند که می تواند باعث شود موارد اشتباهات بیشتری را نسبت به مردان کشف و گزارش نمایند نهایتا این فرض که تفاوت معنی داری بین خصوصیات زنان و مردان حسابرس باشد اثبات نگردید.

کلمات کلیدی

, کیفیت حسابرسی , جنسیت , توانایی حل مسئله , همدلانگی, تمایل به ریسک , استقلال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033054,
author = {مرادی, مهدی and باقرپور ولاشانی, محمدعلی and سپهری شاملو, زهره and خادم, حمید},
title = {تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی},
journal = {دانش حسابرسی},
year = {2012},
volume = {9},
number = {47},
month = {August},
issn = {1681-9691},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {کیفیت حسابرسی ، جنسیت ، توانایی حل مسئله ، همدلانگی، تمایل به ریسک ، استقلال.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی
%A مرادی, مهدی
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A سپهری شاملو, زهره
%A خادم, حمید
%J دانش حسابرسی
%@ 1681-9691
%D 2012

[Download]