چهارمین کنفرانس بین‌المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع , 2012-06-12

عنوان : ( بررسی تجربی میزان صرفه جویی انرژی حاصل شده در یک سیستم تهویه مطبوع ترکیبی با به کارگیری جاذب رطوبت و مبدل های لوله گرمایی سری )

نویسندگان: شیده خیامی , سیدمصطفی نوعی باغبان , نگین منیری منش , احمد اخوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انواع مختلف سیستم های تهویه مطبوع با مصرف مقادیر متفاوتی از انرژی، میزان کیفیت هوای مطلوب تقریباً یکسانی را تامین می کنند. از این رو طراحی یک سیستم تهویه مطبوع بهینه که قادر باشد بهترین کیفیت هوا و آسایش حرارتی را با صرف کمترین میزان انرژی ارائه کند، بسیار مطلوب است. از این رو دراین پژوهش، به منظور تهویه هوای گرم و مرطوب،یک سیستم تهویه مطبوع ترکیبی متشکل از مبدل های لوله گرمایی سری، جاذب رطوبت و سیستم تراکم بخار مرسوم طراحی و ساخته شد. مبدل- های لوله گرمایی مورد استفاده شامل دو مبدل دو ردیفه با تعداد 10 لوله در هر ردیف با آرایش مثلثی بوده که سیال عامل آن متانول با نسبت پرشدن 50٪ می باشد. همچنین به دلیل بالابودن محدوده ی دما و رطوبت هوای ورودی، با توجه به مشخصات انواع جاذب های رطوبت، غربال مولکولی نوع A3 مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت، میزان صرفهجویی انرژی حاصل شده توسط کل سیستم و توسط جاذب و همچنین میزان کاهش رطوبت مطلق هوای ورودی در چهار وضعیت آب و هوایی از نوع گرم و مرطوب ارائه گردید. نتایج حاصل حاکی از عملکرد مناسب سیستم مذکور در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب و همچنین عملکرد بهتر آن در میزان رطوبت مطلق و دمای پایین تردر چنین اقلیمی می باشد.

کلمات کلیدی

, سیستم تهویه مطبوع, اقلیم گرم و مرطوب, مبدل لوله گرمایی, جاذب رطوبت, صرفه جویی انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033056,
author = {خیامی, شیده and نوعی باغبان, سیدمصطفی and منیری منش, نگین and اخوت, احمد},
title = {بررسی تجربی میزان صرفه جویی انرژی حاصل شده در یک سیستم تهویه مطبوع ترکیبی با به کارگیری جاذب رطوبت و مبدل های لوله گرمایی سری},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین‌المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {سیستم تهویه مطبوع، اقلیم گرم و مرطوب، مبدل لوله گرمایی، جاذب رطوبت، صرفه جویی انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی میزان صرفه جویی انرژی حاصل شده در یک سیستم تهویه مطبوع ترکیبی با به کارگیری جاذب رطوبت و مبدل های لوله گرمایی سری
%A خیامی, شیده
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%A منیری منش, نگین
%A اخوت, احمد
%J چهارمین کنفرانس بین‌المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
%D 2012

[Download]