گوارش, دوره (17), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (253-245)

عنوان : ( اثر درمانی فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کم کالری براستاتوهپاتیت غیر الکلی )

نویسندگان: حسین نیک رو , محسن نعمتی , حمیدرضا سیما , سیدرضا عطارزاده حسینی , مسعود پزشکی راد , عباس اسماعیل زاده , حسن وثوقی نیا , مریم محمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلید واژه ها: فعالیت ورزشی هوازی، رژیم غذایی، مقاومت به انسولین، سندرم متابولیک، استئاتوهپاتیت غیرالکلی

کلمات کلیدی

زمینه و هدف: استئاتوهپاتیت غیرالکلی(NASH) قسمتی از طیف وسیع کبد چرب غیرالکلی است که می تواند در 25 درصد موارد به سیروز منجر شود و تاکنون درمان دارویی ویژه ای برای این بی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033073,
author = {نیک رو, حسین and محسن نعمتی and حمیدرضا سیما and عطارزاده حسینی, سیدرضا and مسعود پزشکی راد and عباس اسماعیل زاده and حسن وثوقی نیا and مریم محمدیان},
title = {اثر درمانی فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کم کالری براستاتوهپاتیت غیر الکلی},
journal = {گوارش},
year = {2013},
volume = {17},
number = {4},
month = {February},
issn = {1560-7186},
pages = {253--245},
numpages = {-8},
keywords = {زمینه و هدف: استئاتوهپاتیت غیرالکلی(NASH) قسمتی از طیف وسیع کبد چرب غیرالکلی است که می تواند در 25 درصد موارد به سیروز منجر شود و تاکنون درمان دارویی ویژه ای برای این بیماران ابداع نشده است. هدفاز این پژوهش مقایسه ی تأثیر فعالیت ورزشی هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی به تنهایی بر بهبود شاخص های سندرم متابولیک و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی بوده است. روش بررسی: 23 بیمار استئاتوهپاتیت غیرالکلی با دامنه ی سنی 25 تا 50 سال، به طور تصادفی به دو گروه فعالیت ورزشی هوازی همراه با رژیم غذایی(12نفر) و رژیم غذایی به تنهایی(11نفر) تقسیم شدند. رژیم غذایی هر دو گروه 500 کیلوکالری کمتر از انرژی محاسبه شده روزانه بود. گروه اول علاوه بر داشتن رژیم غذایی به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه با شدت 55 تا 60 درصد ضربان قلب ذخیره ای در برنامه ی ورزشی هوازی: پیاده روی، جاگینگ و دویدن شرکت کردند. فشارخون، انسولین ناشتایی، WC، TG، ALT، HDL، FBS و مقاومت به انسولین با روش HOMA-IR قبل و بعد از هشت هفته مداخله اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش آماری تی در گروه های همبسته و مستقل در سطح معنی داری 0.05>P آزمایش شدند. یافته ها: میانگین WC و TG در هر دو گروه کاهش معنی داری را نشان داد و کاهش معنی داری در انسولین ناشتایی، HOMA-IR، SBP، DBP، FBS و ALT تنها در گروه رژیم غذایی همرا با فعالیت ورزشی هوازی مشاهده شد. هم چنین تفاوت معنی داری بین دو گروه در کاهش WC، FBS و ALT وجود داشت. نتیجه گیری: اضافه نمودن فعالیت ورزشی هوازی به رژیم غذایی، اثر بخشی درمان را در NASH افزایش می دهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر درمانی فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کم کالری براستاتوهپاتیت غیر الکلی
%A نیک رو, حسین
%A محسن نعمتی
%A حمیدرضا سیما
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A مسعود پزشکی راد
%A عباس اسماعیل زاده
%A حسن وثوقی نیا
%A مریم محمدیان
%J گوارش
%@ 1560-7186
%D 2013

[Download]