زیست شناسی ایران, دوره (25), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (366-376)

عنوان : ( سنتز شیمیایی فاز جامد Brevinin2R و دیاسترومر آن به عنوان پپتید ضد باکتریایی و مطالعه ساختار-فعالیت )

نویسندگان: هاشم یعقوبی , حسین نادری منش , یداله امیدی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترشحات سطح پوست دوزیستان سرشار از ترکیبات مختلف است . برخی ترکیبات دارای عملکرد فیزیولوژیک و برخی دیگر که دارای فعالیت ضد میکروبی هستند بخشی از دفاع اولیه دوزیستان را تشکیل می دهند .در این تحقیق Brevinin-2R که حاوی 25 آمینواسید برای اولین بار به صورت فاز جامد در ایران سنتز گردید. Brevinin-2R حاوی 25 آمینواسید می-باشدکه از پوست قورباغه Rana ridibunda ترشح می شود. این پپتید دارای خاصیت ضد باکتریایی بالقوه بوده وخاصیت همولیتیک ضعیفی دارد. ازلحاظ خصوصیات ساختاری این پپتید دارای انتهای آمینی آب دوست و انتهای کربوکسیل آن دارای لوپ است که توسط یک پیوند دی سولفیدی ایجاد شده است، این ساختار در گونه های Rana مشترک است. به منظور بررسی خصوصیات ساختاری، ضد باکتریایی، فعالیت همولیتیکی و پایداری پروتئولیتیکی آنالوگهای D(دیاسترومرهای D-leu) به صورت فاز جامد سنتز شد ودرستی توالی سنتز شده توسط دستگاه طیف سنجی جرمی تأیید گردید. مطالعات ساختاری نشان داد که ساختار مارپیچ α و هیدروفوبیسیته نقش بسیار مهمی را در فعالیت این پپتیدها ایفاء می کند. آنالوگ D هیچ گونه فعالیت همولیتیکی حتی تا غلظت g/mlµ 400 از خود نشان ندادند. در حالی که Brevinin-2R به صورت جزیی دارای خاصیت همولیتیک بود. فعالیت ضد باکتریایی((MIC Brevinin-2R در مقایسه با آنالوگ D در هر دو باکتریهای گرم منفی وگرم مثبت بیشتر بود. فعالیت طیف CD در محیط آب و (50 درصد) TFE تری فلورواتانل نشان داد که این پپتیدها در محیط آب هیچ گونه ساختار مشخصی ندارند ولی در محیط TFE که مشابه ساختار غشاء می باشد به صورت مارپیچ آلفا در می آیند که در مورد Brevinin-2R درصد آلفا هلیکس نسبت به آنالوگ خود تفاوت فاحشی داشت. در مورد Brevinin-2R درصد آلفا هلیکس محاسبه شده 53 درصد است. پایداری پروتئولیتیکی نشان داد که پپتید Brevinin-2Rدر مقایسه با آنالوگ D به پروتئازها حساس است.

کلمات کلیدی

Brevinin2R؛ خاصیت ضد باکتریایی؛ وخاصیت همولیتیک؛ طیف CD؛ هیدروفوبیسیته؛ سنتز شیمیایی فاز جامد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033076,
author = {هاشم یعقوبی and حسین نادری منش and یداله امیدی and آسوده, احمد},
title = {سنتز شیمیایی فاز جامد Brevinin2R و دیاسترومر آن به عنوان پپتید ضد باکتریایی و مطالعه ساختار-فعالیت},
journal = {زیست شناسی ایران},
year = {2012},
volume = {25},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-9406},
pages = {366--376},
numpages = {10},
keywords = {Brevinin2R؛ خاصیت ضد باکتریایی؛ وخاصیت همولیتیک؛ طیف CD؛ هیدروفوبیسیته؛ سنتز شیمیایی فاز جامد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنتز شیمیایی فاز جامد Brevinin2R و دیاسترومر آن به عنوان پپتید ضد باکتریایی و مطالعه ساختار-فعالیت
%A هاشم یعقوبی
%A حسین نادری منش
%A یداله امیدی
%A آسوده, احمد
%J زیست شناسی ایران
%@ 2008-9406
%D 2012

[Download]