دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21

عنوان : ( ارزیابی انتقال دهنده ی ABC در بیماریزایی باکتری بیمارگر گیاهی Dickeya dadantii )

نویسندگان: ساره بقائی راوری , پابلو رودریگز پالنزوئلا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک بیمارگر گیاهی موفق بایستی قابلیت تحمل در برابر واکنش های دفاعی گیاه و مقابله کارا با سایر میکروارگانسیم ها موجود در آپوپلاست گیاه را داشته باشد. پروتئین های انتقال دهنده ABC در فرآیند تبادلات مولکولی در سراسر غشاهای زیستی در موجودات زنده نقش دارند. به نظر می رسد که این دسته از انتقال دهنده ها در عملکردهای دفاعی در برابر مواد سمی تاثیر به سزایی دارند. در این بررسی نقش ژن untM کد کننده نوعی پروتئین انتقالی ABC در بیماریزایی باکتری Dickeya dadantii عامل پوسیدگی نرم و پژمردگی روی دامنه وسیعی از گونه های گیاهی دارای ارزش اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه بین جدایه تیپ وحشی و موتانت از این باکتری در آزمون بیماریزایی روی برگهای کاسنی و بنفشه آفریقایی و نیز سنجش آزمایشگاهی در حضور نوعی پپتید ضد میکروبی، نشان دهنده نقش مثبت ژن untM در افزایش بیماریزایی باکتری دارد. برای تایید این موضوع ژن مذکور با آغازگرهای طراحی شده در این مطالعه تکثیر و در پلاسمید pGEM T-Easy همسانه سازی شد. انتقال پلاسمید به جدایه مستعد موتانت Dickeya dadantii از طریق الکتروپوریشن انجام شد. بیماریزایی جدایه متمم در مقایسه با موتانت untM بیشتر و در حد تیپ وحشی ثبت شد. نتایج حاکی از اثرگذاری ژن untM در انتقال مواد میکروبی، بیماریزایی باکتری و دخالت در رقابت با سایر باکتری های اندوفیت در طی آلودگی دارد

کلمات کلیدی

, انتقال دهنده ABC, بیماریزایی, ژن untM, Dickeya
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033082,
author = {بقائی راوری, ساره and پابلو رودریگز پالنزوئلا},
title = {ارزیابی انتقال دهنده ی ABC در بیماریزایی باکتری بیمارگر گیاهی Dickeya dadantii},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انتقال دهنده ABC، بیماریزایی، ژن untM، Dickeya dadantii},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی انتقال دهنده ی ABC در بیماریزایی باکتری بیمارگر گیاهی Dickeya dadantii
%A بقائی راوری, ساره
%A پابلو رودریگز پالنزوئلا
%J دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2012

[Download]