آب و فاضلاب, دوره (1), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (2-13)

عنوان : ( ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما )

نویسندگان: حسین انصاری , نرگس صالح نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش جمعیت و تغییر ساختار جمعیتی در طی دهه‌های اخیر در کشور، اهمیت نیاز به تغییر در شیوه‌های مدیریت تقاضای آب شرب شهری و پیش‌بینی تقاضاهای جدید از طریق تحلیل عوامل موثر بر مصرف آب را دو چندان کرده است. لذا ارزیابی خصوصیات فیزیکی و رفتاری مشترکین آب شرب شهری تحت شرایط مختلف مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر خصوصیات فیزیکی و رفتاری مشترکین شهری و با مدنظر قرار دادن تاثیر شرایط اقلیمی در دروه‌های زمانی مختلف برای شهر نیشابور در خراسان رضوی انجام شد. از آنجائی که پارامترهای تاثیر گذار بر مصارف آب شهری معرفی شده در تحقیقات مختلف قبلی بسیار متفاوت بود، لذا در این تحقیق سعی شده با مدنظر قرار دادن تقریباً تمام عوامل موثر با هم (27 متغیر ورودی)، از توانمندی‌های تست گاما برای ارزیابی اثرات مذکور در یک فضای ناپارامتریک استفاده شود. در ابتدا به کمک تست گاما مقدار نزدیکترین همسایگی و تعداد داده‌های مورد نیاز برای مدلسازی انتخاب شدند. سپس با استفاده از روشهای مختلف تعبیه‌سازی، متغیرهای تاثیرگذار و ترکیبات مختلف این متغیرها که بر میزان مصرف آب شرب موثر بودند، انتخاب شدند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای زیادی از جمله متغیرهای مرتبط با عرصه و اعیان، وسایل و تجهیزات کم و پرمصرف، پارامترهای اقلیمی، خصوصیات سیستم توزیع و مشخصات مشترکین، پارامترهای اقتصادی و شرایط مصرف در دوره‌های قبل بر مصرف دو ماهه، سالانه و مصرف بلند مدت مشترکین آب شرب موثر هستند. همچنین مصرف متوسط بلند مدت مشترکین شهر نیشابور تقریباً برخلاف نتایج دیگر مطالعات ارائه شده به وضعیت فشار آب شبکه حساس بوده، هرچند که رضایت‌مندی مشترکین ازخدمات رسانی شرکت آب و فاضلاب نیز تا حدودی مصرف طولانی مدت آنها را تحت تاثیر خود داشته است. بنابراین، تفاوت‌های کمی و کیفی مشاهده شده در عوامل تاثیر گذار بر مصرف آب شرب در بازه‌های زمانی مختلف و تعدد این عوامل، نیاز به نگاه ویژه‌تر و دقیق‌تر به مصرف آب مشترکین و بازنگری سیاست‌های مدیریتی در بخش تامین و تقاضای آب شرب شهری کشور را ضروری می‌نماید.

کلمات کلیدی

, مصرف آب خانگی, تست گاما, پارامترهای موثر در مصرف, مدیریت تقاضا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033100,
author = {انصاری, حسین and صالح نیا, نرگس},
title = {ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {1024-5936},
pages = {2--13},
numpages = {11},
keywords = {مصرف آب خانگی، تست گاما، پارامترهای موثر در مصرف، مدیریت تقاضا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما
%A انصاری, حسین
%A صالح نیا, نرگس
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2014

[Download]