آب و فاضلاب, دوره (23), شماره (84), سال (2013-1) , صفحات (78-87)

عنوان : ( ارزیابی عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تقاضای آن: روش داده های تابلویی )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , حسین انصاری , سعیده مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند افزایشی تقاضا برای آب در همه مناطق جهان مسئله ای اجتناب ناپذیر است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالارفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده مانند آب، رو به کاهش است. دراین تحقیق تقاضای آب از تابع مطلوبیت استون-گری استخراج و با استفاده از روش اقتصاد سنجی مدل اثرات تصادفی برآورد شد. داده ها به صورت تابلویی و سالانه بوده و مربوط به 266 خانوار شهر نیشابور طی دوره زمانی 1382 تا 1386 بود. با استفاده از متغیرهای قیمت متوسط، درآمد سرانه، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و متوسط درجه حرارت هوا، تابع تقاضای آب شرب خانوار برآورد شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی0/15- ، کشش درآمدی0/15 و کشش متقاطع 0/00025- است. بررسی ها در مجموع، کم کشش بودن تقاضای آب خانوار نسبت به درآمد و قیمت و نیز مکمل بودن آب با سایر کالاها را تایید نمود. به علاوه متوسط دمای هوا در مدل برآورد شده معنی دار نبود. به منظور پیش بینی مصرف آب، سه سناریو مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که اگر قیمت آب برای سالهای آینده افزایش نیابد، با افزایش درآمد سرانه، مصرف سرانه آب خانوار افزایش می یابد. اما در صورت افزایش تعرفه ها در سالهای آینده، مصرف سرانه آب خانوار در شبانه روز کاهش خواهد یافت.

کلمات کلیدی

, تقاضای آب؛ تابع مطلوبیت استون, گری؛ داده های تابلویی؛ اثرات تصادفی؛ پیش بینی؛ نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033107,
author = {فلاحی, محمدعلی and انصاری, حسین and مقدس, سعیده},
title = {ارزیابی عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تقاضای آن: روش داده های تابلویی},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2013},
volume = {23},
number = {84},
month = {January},
issn = {1024-5936},
pages = {78--87},
numpages = {9},
keywords = {تقاضای آب؛ تابع مطلوبیت استون، گری؛ داده های تابلویی؛ اثرات تصادفی؛ پیش بینی؛ نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تقاضای آن: روش داده های تابلویی
%A فلاحی, محمدعلی
%A انصاری, حسین
%A مقدس, سعیده
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2013

[Download]